Prawo pierwokupu nieruchomości leśnych

Iwo Fisz        25 września 2016        Komentarze (0)

W poprzednim wpisie opowiadałem o istniejących od 30 kwietnia 2016 r. ograniczeniach w obrocie nieruchomościami leśnymi. Przepisy tego dotyczące nie są tak surowe jak w przypadku nieruchomości rolnych, ale i tak trzeba się z nimi liczyć planując transakcję.

Dziś chciałbym opowiedzieć o tym, jak prawo pierwokupu nieruchomości leśnej jest wykonywane.

Nieruchomość, której dotyczy prawo pierwokupu, może być sprzedana osobie trzeciej tylko pod warunkiem, że uprawniony – czyli Lasy Państwowe, reprezentujące Skarb Państwa – nie wykona prawa pierwokupu.

W przypadku prawa pierwokupu zawierane są więc 2 umowy – warunkowa, po której zawiadamia się o możliwości wykonania prawa pierwokupu, i – jeśli prawo to nie zostało wykonane – definitywna, która dopiero skutkuje przeniesieniem własności nieruchomości.

Po zawarciu warunkowej umowy sprzedaży, notariusz zawiadamia o jej treści notariusz niezwłocznie zawiadamia nadleśniczego właściwego ze względu na miejsce położenia gruntu. Jeśli nadleśniczy  stwierdzi zasadność nabycia gruntu, to kieruje on pisemny wniosek o wyrażenie zgody na nabycie tego gruntu do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, za pośrednictwem właściwego dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wyraża, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku nadleśniczego, zgodę na nabycie gruntu na rzecz Skarbu Państwa lub odmawia wyrażenia takiej zgody. W przypadku wyrażenia zgody, jest ona podstawą dla złożenia oświadczenia o wykonaniu prawa pierwokupu.

Oświadczenie takie składane jest w formie aktu notarialnego u notariusza, który zawiadomił o treści umowy sprzedaży. W przypadku gdyby złożenie oświadczenia u tego notariusza było niemożliwe lub napotykało poważne trudności, może być ono złożone u innego notariusza.

Prawo pierwokupu nieruchomości leśnej może być wykonane w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez nadleśniczego  zawiadomienia o treści umowy.

Jeśli Lasy Państwowe z tego prawa skorzystają, to do skutku dochodzi umowa sprzedaży tej samej treści, co umowa zawarta przez zobowiązanego z osobą trzecią, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Jednakże postanowienia umowy z osobą trzecią, mające na celu udaremnienie prawa pierwokupu, są względem Skarbu Państwa-Lasów Państwowych bezskuteczne.

Jeśli Lasy Państwowe nie skorzystają z prawa pierwokupu (zawiadomi o niekorzystaniu z tego prawa lub gdy upłynie termin na wykonanie prawa pierwokupu), możliwe jest zawarcie umowy definitywnej. Na skutek jej zawarcia, dochodzi do przeniesienia własności nieruchomości.

Iwo Fisz

zdjęcie: https://www.pexels.com/photo/street-tree-nature-wallpaper-52599/, CC0 License

 

Ustawa antywiatrakowa a istniejące elektrownie

Iwo Fisz        09 września 2016        Komentarze (0)

W poprzednich wpisach pisałem o ustawie antywiatrakowej i jej wpływie na warunki zabudowy.

Istotne znaczenie w tej ustawie mają przepisy przejściowe. Dotyczą one tysięcy istniejących już wiatraków.

Jak pisałem wcześniej, jednym z kluczowych elementów nowej regulacji jest wprowadzenie przepisów o odległościach elektrowni wiatrowych od budynków mieszkalny, budynków o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, leśnych kompleksów promocyjnych oraz niektórych form ochrony przyrody (parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków narodowych oraz obszarów Natura 2000).

W przypadku elektrowni wiatrowych użytkowanych w dniu wejścia w życie ustawy, niespełniających wymogów dotyczących odległości powoduje istotne ograniczenia w zakresie modernizacji elektrowni.Ograniczenia te wynikają z przepisu art. 12 ustawy antywiatrakowej.

W takim przypadku, dopuszczalne jest jedynie przeprowadzenie remontu oraz wykonywanie innych czynności niezbędnych do prawidłowego użytkowania elektrowni, z wyłączeniem działań prowadzących do zwiększenia parametrów użytkowych elektrowni lub zwiększenia jej oddziaływań na środowisko.

Problemy praktycznie na pewno będzie powodować pojęcie wykonywania innych czynności niezbędnych do prawidłowego użytkowania elektrowni. Pojęcie takie nie występuje w przepisach Prawa budowlanego i kłopotliwe jest ustalenia jakie rodzaje prac, określone w Prawie budowlanym ono obejmuje.

Iwo Fisz

windmill_wind_wind_turbine

zdjęcie: http://all-free-download.com/free-photos/download/windmill-wind-wind-turbine_214907.html

Ograniczenia w obrocie gruntami leśnymi

Iwo Fisz        26 sierpnia 2016        3 komentarze

Wiele ostatnich wpisów było poświęconych nowym regulacjom dotyczącym obrotu nieruchomościami rolnymi. Duża liczba komentarzy i otrzymanych przeze mnie wiadomości wskazuje, że problematyka ta dotyczy bardzo wielu osób.

Dziś chciałbym poświęcić kilka słów innej regulacji, która ogranicza obrót nieruchomościami. Chodzi o przepisy ustawy o lasach, które obowiązują od 30 kwietnia 2016 r. W przeciwieństwie do regulacji dotyczących gruntów rolnych, ustawa o lasach nie zawiera ograniczeń co do tego, kto może być nabywcą nieruchomości leśnej.

Ustawa przewiduje natomiast uprawnienia Lasów Państwowych w przypadku obrotu nieruchomościami leśnymi. W przypadku sprzedaży gruntu:

  1. oznaczonego jako las w ewidencji gruntów i budynków,
  2. przeznaczonego do zalesienia określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, lub
  3. gruntu będącego lasem w rozumieniu tej ustawy, objętego uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej,

Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu tego gruntu.

Jeżeli natomiast nabycie gruntu takiego gruntu następuje w wyniku zawarcia umowy innej niż umowa sprzedaży lub
jednostronnej czynności prawnej, to Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa mogą złożyć oświadczenie o nabyciu tego gruntu za zapłatą równowartości pieniężnej. Jest to prawo wykupu  nieruchomości leśnej, podobne do prawa wykupu nieruchomości rolnej.

Powyższe uprawnienia Lasów Państwowych nie przysługują jednak w kilku przypadkach:

  1. jeżeli nabywcą jest wskazana w ustawie osoba bliska,
  2.  jeżeli nabywcą jest jednostka samorządu terytorialnego,
  3. w przypadku dziedziczenia,
  4. w przypadku zbycia gospodarstwa rolnego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

Naruszenie powyższych przepisów o prawie pierwokupu lub wykupu powoduje nieważność czynności prawnej. Planując nabycie lub zbycie nieruchomości, należy więc dobrze przygotować się do tej transakcji i zadbać o analizę stanu prawnego nieruchomości.

Beechforest062005

 

Iwo Fisz

zdjęcie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Las#/media/File:Beechforest062005.jpg, CC BY-SA 3.0, GFDL

Grunty rolne – zmiany w ustawie

Iwo Fisz        02 sierpnia 2016        19 komentarzy

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego w nowym brzmieniu obowiązuje od 30 kwietnia 2016 r., a już doczekała się nowelizacji. 6 lipca 2016 r. uchwalono ustawę zmieniającą tę ustawę oraz ustawę o księgach wieczystych i hipotece. Ustawa została ogłoszona w Dzienniku Ustaw 1 sierpnia 2016 r. (poz. 1159)  i wejdzie w życie po upływie 14 dni. 

Powodem nowelizacji było znaczne zaostrzenie zasad udzielania kredytów przez banki w sytuacjach, gdy zabezpieczeniem miałaby być nieruchomość rolna.

Uchylony zostanie przepis art. 68 ust. 2a ustawy o księgach wieczystych i hipotece, który przewiduje ograniczenie sumy hipoteki na nieruchomości rolnej i konieczność przedłożenia operatu szacunkowego z wnioskiem o wpis hipoteki. W ten sposób, przywrócony zostanie stan prawny sprzed 30 kwietnia 2016 r. Nie będzie więc ograniczenia sumy hipoteki do wartości nieruchomości – możliwe będzie ustanowienie hipoteki na kwotę wyższą od wartości nieruchomości.

Ustawa nowelizacyjna poszerza zakres nieruchomości wyłączonych spod działania ustawy. Przepisów ustawy nie  będzie stosować się do nieruchomości rolnych będących drogami wewnętrznymi oraz do nabycia udziałów lub ich części we współwłasności nieruchomości rolnych o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha oraz będących drogami wewnętrznymi.

Poszerzony zostanie również katalog podmiotów, które mogą nabyć nieruchomość rolną o parki narodowe, w przypadku zakupu nieruchomości rolnych na cele związane z ochroną przyrody.

Ograniczeniu ulegną uprawnienia ANR do nabycia akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego, które są właścicielami nieruchomości rolnych. Prawo to nie będzie przysługiwać w przypadku gdy nabywcami są osoby bliskie zbywcy, lub gdy  nabycie następuje w wyniku dziedziczenia ustawowego oraz w przypadku nabycia akcji lub udziałów przez rolnika indywidualnego w wyniku dziedziczenia lub zapisu windykacyjnego.

Iwo Fisz

20160719_160030

zdjęcie: widok z ruin zamku w Kazimierzu Dolnym

Projekt zmian w KPA

Iwo Fisz        22 lipca 2016        Komentarze (0)

Połowa lipca to zazwyczaj sezon ogórkowy, ale nie w tym roku. Rząd pracuje nad obszerną nowelizacją Kodeksu postępowania administracyjnego i innych ustawy, w tym Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Na wzór Ordynacji podatkowej, w Kodeksie postępowania administracyjnego ma być wprowadzona zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść strony.

Planowane zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego i innych ustawach przewidują upowszechnienie polubownego załatwiania spraw administracyjnych. W postępowaniu administracyjnym ma pojawić się mediacja, zaś mediacja istniejąca już w postępowaniu sądowoadministracyjnym ma zostać wzmocniona.

Istotną zmianą ma być również wprowadzenie umowy administracyjnej, zawieranej między stroną a organem administracji. Obecnie istniejąca instytucja ugody administracyjnej ma symboliczne znaczenie w praktyce – być może po zmianach będzie ona szerzej stosowana.

Istotne zmiany dotyczą również terminów załatwiania spraw. Zmiany w k.p.a. przewidują wprowadzenie ponaglenia jako środka służącemu kwestionowaniu bezczynności lub przewlekłości (wzorem Ordynacji podatkowej). Zlikwidowany ma również zostać wymóg wezwania do usunięcia naruszenia prawa w przypadku skargi na bezczynność ministra lub samorządowego kolegium odwoławczego.

Znacznie ograniczone ma zostać wydawanie decyzji kasacyjnych przez organy odwoławcze. Przed wydaniem decyzji, organ powinien wskazać wnioskodawcy, które z przesłanek dla wydania decyzji pozytywnej nie zostały spełnione.

Systemowej regulacji mają doczekać się też zasady wymiaru kar administracyjnych oraz milczącego załatwiania spraw administracyjnych (przykładem jest zgłoszenie w Prawie budowlanym).

Z tekstem projektu można zapoznać się TUTAJ. Ma on wejść w życie już 1 czerwca 2017 r.

Projekt wydaje się wprowadzać daleko idące rozwiązania, ale nie można do niego podchodzić bezkrytycznie. Rozwiązania legislacyjne, które mają uprościć i przyspieszyć postępowanie administracyjne muszą bowiem iść w parze z rozwiązaniami systemowymi. Jeśli ustawodawca chce, aby organy odwoławcze orzekały merytorycznie w niemal każdej sprawie, to powinny one dysponować odpowiednimi środkami w tym celu – choćby odpowiednim budżetem na prowadzenie tych postępowań.

Trzeba pamiętać, że załatwianie spraw administracyjnych, gdzie odpowiedni wniosek nie podlega opłacie, nie jest za darmo. Każda sprawa generuje bowiem koszty w postaci pracy urzędników, wydruku pism, kosztów doręczania korespondencji i przeprowadzania dowodów. Jeśli organy administracji nie będą dysponowały odpowiednimi możliwościami finansowymi i osobowymi, to nowa regulacja nie odniesie w pełni zamierzonego efektu. 20160720_114532

Iwo Fisz

zdjęcie: widok ze Świątyni Sybilii w Puławch.