Brak oceny oddziaływania na środowisko

Iwo Fisz        29 stycznia 2016        Komentarze (0)

Mnie się podobają melodie, które już raz słyszałem – powiedział inżynier Mamoń.

W prawie jest podobnie. Lubimy rozwiązania typowe, klasyczne. Podobne do tego, co znamy.

Dlatego takie problemy sprawa ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Charakteryzuje się ona wieloma odmiennościami procesowymi w stosunku do k.p.a.

Przykładem regulacji, która potrafi sprawić problemy są art. 63 ust. 1 i 2 oraz art. 65 ust. 2 tej ustawy. Dotyczą one postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Postanowienie to determinuje kształt postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej.

Organ może stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko lub nie stwierdzić takiej potrzeby. Oba rozstrzygnięcia przybierają formę postanowienia.

Trzeba jednak pamiętać, że zażalenie przysługuje tylko na postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (art. 65 ust. 2 ustawy).

Na postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko nie przysługuje zażalenie. Przypomniał to Naczelny Sąd Administracyjny w wydanym dziś wyroku w sprawie II OSK 1320/14, wydanym na skutek skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie w sprawie II SA/Lu 542/13.

Jeśli zażalenie nie przysługuje, to należy stwierdzić jego niedopuszczalność, zaś strona może kwestionować wydane postanowienie w odwołaniu od decyzji (art. 142 k.p.a.).

Iwo Fisz

Nowe zasady obrotu ziemią rolną – od 1 maja 2016 r.

Iwo Fisz        05 stycznia 2016        Komentarze (8)

Tempo prac legislacyjnych nie zwalnia. Jak można było przypuszczać, nowa ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego została znowelizowana jeszcze przed jej wejściem w życie.

Prezydent podpisał uchwaloną przez Sejm i Senat nowelizację, odraczającą wejście w życie nowej ustawy do 1 maja 2016 r. Została ona podpisana 21 grudnia i ogłoszona w Dzienniku Ustaw pod poz. 2179.

Nowe zasady obrotu gruntami rolnymi wejdą zatem w życie później. Niestety, nie zmieniono zakresu stosowania ustawy ani mechanizmów przez nią przewidzianych. Nowelizacja da zatem więcej czasu na przygotowanie się do zmian, ale nie wprowadza żadnych poprawek w zakresie problemów, które nowa ustawa będzie generować, a które były sygnalizowane na etapie prac parlamentarnych (np. w opinii Krajowej Rady Notarialnej).

Można tylko liczyć, że ustawa ta będzie przedmiotem dalszych prac, które złagodzą i urealnią mechanizmy w niej przewidziane.

Iwo Fisz

W poniedziałek pisałem, że nowa ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego ma szanse opóźniona i wejść w życie dopiero w maju.

Aktualne informacje są takie, że projekt jest po III czytaniu i został przyjęty głosami posłów PiS, Kukiz15 i .Nowoczesnej, przeciw byli posłowie PO i PSL (co do zasady).

Biorąc pod uwagę tempo prac parlamentarnych, szansa na wprowadzenie nowej ustawy przed końcem roku wydaje się być realna.

Iwo Fisz

Nowa ustawa o ustroju rolnym – odroczona?

Iwo Fisz        14 grudnia 2015        Komentarze (3)

Wyroki Trybunału Konstytucyjnego i problemy z ich publikacją przyćmiły ostatnio wszelkie inne tematy.

W cieniu tych poważnych kwestii z prof. A. Rzeplińskim, S. Piotrowiczem oraz B. Kempą w rolach głównych (względnie – najbardziej eksponowanych), przebiegają prace nad zmianą ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, którą uchwalono 5 sierpnia 2015 r.

Otóż 1 grudnia wpłynął projekt ustawy, która odracza wejście w życie nowej ustawy do 1 maja 2016 r. 9 grudnia Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyraziła pozytywne zdanie o projekcie, nie wnosząc uwag.

Jest zatem szansa, że nowe przepisy wejdą w życie dopiero w maju, co zbiegnie się z zakończeniem 12-letniego okresu ochronnego, liczonego od wejścia Polski do UE.

Trudno przewidzieć czy i kiedy zmiana ustawy zostanie przyjęta przez Sejm i Senat oraz podpisana przez Prezydenta. Biorąc pod uwagę tempo ostatnich prac ustawodawczych, może to nastąpić niezwłocznie.

Iwo Fisz

Ustalenie parametrów zabudowy

Iwo Fisz        08 grudnia 2015        Komentarze (6)

Bardzo wiele osób skupia się na możliwości uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. Trzeba jednak pamiętać, że istotne jest nie tylko uzyskanie decyzji pozytywnej, ale również uzyskanie takich parametrów zabudowy, jakie są niezbędne dla inwestycji.

Szczegółowe parametry zabudowy wraz ze sposobem ich ustalania określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – jest to linia zabudowy, wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki albo terenu, szerokość elewacji frontowej, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki oraz geometria dachu.

Z rozmaitych powodów, zdarzają się sytuacje, w których organy nie ustalają wymaganych parametrów zabudowy. Często tłumaczone jest to enigmatycznym stwierdzeniem, że wynika to z charakterystyki inwestycji.

Co do zasady, zachowanie takie jest niepoprawne, jeśli określony parametr znajduje zastosowania do planowanej inwestycji. Nieustalenie parametru zabudowy nie powinno również prowadzić do przyjęcia, że dany „nieustalony” parametr może być kształtowany w sposób dowolny.

Iwo Fisz