Biuletyn Prawny Kancelarii Sienkiewicz i Zamroch

Iwo Fisz        16 listopada 2016        Komentarze (0)

Kilka miesięcy temu, we współpracy z toruńską Izbą Przemysłowo-Handlową, zaczęliśmy przygotowywać Biuletyn Prawny. Toruńskich przedsiębiorców zachęcamy w nim do lektury ciekawych wpisów na blogach i informujemy o ważnych przepisach. Biuletyn ten przekazuje Izba swoim członkom. Ale dlaczego podobnego Biuletynu nie mielibyście otrzymywać i Wy, Szanowni Czytelnicy?

Ta myśl zainspirowała nas do stworzenia newslettera. Takiego Biuletynu Prawnego przekazywanego naszym Czytelnikom poprzez email. Dwa razy w miesiącu.

Co tam będzie? Przede wszystkim krótki przegląd wpisów z naszych blogów. A jest ich sporo jak na jedną kancelarię: w sumie aż pięć blogów. Daje to razem ogromną ilość informacji. Tylko na tym blogu jest ponad 200 wpisów! To ogromna ilość informacji. Na innych blogach też sporo. Postanowiliśmy to zebrać w jednym miejscu – właśnie w Biuletynie.

Ale nie chodzi tylko o blogi. Będziemy omawiać też ciekawe orzeczenia sądów, które zostały wydane w naszych sprawach. To takie „prawdziwe życie prawnicze”. A przy okazji pochwalimy się, co w naszej firmie się dzieje. Jeżeli chcesz otrzymywać taki Biuletyn to po prostu zapisz się! Formularz poniżej. Oczywiście, zawsze możesz się wypisać (mam nadzieję, że nie za szybko).

Iwo Fisz

ul-warszawska

Zachęcam do subskrypcji!

Polityka Prywatności dostępna jest tutaj.

Użytkowanie wieczyste – nakłady

Iwo Fisz        04 listopada 2016        Komentarze (0)

W najnowszym kwartalniku Casus, wydawanym przez Krajową Reprezentację Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, ukazał się artykuł pt. Nakłady użytkownika wieczystego w procedurze aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, którego jestem współautorem.

Artykuł porusza problematykę możliwości zaliczenia nakładów, poczynionych przez użytkownika wieczystego:

  • na budowę urządzeń infrastruktury technicznej
  • wpływających na cechy techniczno-użytkowe gruntu (przy czym muszą być to nakłady konieczne).

Przepisy u.g.n. pozwalają na uzyskanie przez użytkownika wieczystego preferencji w przypadku aktualizacji opłaty rocznej. Warto więc znać swoje uprawnienia w tym zakresie. Zapraszam do lektury pod tym adresem.

Iwo Fisz

pexels-photo

zdjęcie: https://www.pexels.com/photo/field-sky-nature-agriculture-7976/, licencja CC0

Prawo pierwokupu nieruchomości leśnych

Iwo Fisz        25 września 2016        Komentarze (0)

W poprzednim wpisie opowiadałem o istniejących od 30 kwietnia 2016 r. ograniczeniach w obrocie nieruchomościami leśnymi. Przepisy tego dotyczące nie są tak surowe jak w przypadku nieruchomości rolnych, ale i tak trzeba się z nimi liczyć planując transakcję.

Dziś chciałbym opowiedzieć o tym, jak prawo pierwokupu nieruchomości leśnej jest wykonywane.

Nieruchomość, której dotyczy prawo pierwokupu, może być sprzedana osobie trzeciej tylko pod warunkiem, że uprawniony – czyli Lasy Państwowe, reprezentujące Skarb Państwa – nie wykona prawa pierwokupu.

W przypadku prawa pierwokupu zawierane są więc 2 umowy – warunkowa, po której zawiadamia się o możliwości wykonania prawa pierwokupu, i – jeśli prawo to nie zostało wykonane – definitywna, która dopiero skutkuje przeniesieniem własności nieruchomości.

Po zawarciu warunkowej umowy sprzedaży, notariusz zawiadamia o jej treści notariusz niezwłocznie zawiadamia nadleśniczego właściwego ze względu na miejsce położenia gruntu. Jeśli nadleśniczy  stwierdzi zasadność nabycia gruntu, to kieruje on pisemny wniosek o wyrażenie zgody na nabycie tego gruntu do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, za pośrednictwem właściwego dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wyraża, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku nadleśniczego, zgodę na nabycie gruntu na rzecz Skarbu Państwa lub odmawia wyrażenia takiej zgody. W przypadku wyrażenia zgody, jest ona podstawą dla złożenia oświadczenia o wykonaniu prawa pierwokupu.

Oświadczenie takie składane jest w formie aktu notarialnego u notariusza, który zawiadomił o treści umowy sprzedaży. W przypadku gdyby złożenie oświadczenia u tego notariusza było niemożliwe lub napotykało poważne trudności, może być ono złożone u innego notariusza.

Prawo pierwokupu nieruchomości leśnej może być wykonane w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez nadleśniczego  zawiadomienia o treści umowy.

Jeśli Lasy Państwowe z tego prawa skorzystają, to do skutku dochodzi umowa sprzedaży tej samej treści, co umowa zawarta przez zobowiązanego z osobą trzecią, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Jednakże postanowienia umowy z osobą trzecią, mające na celu udaremnienie prawa pierwokupu, są względem Skarbu Państwa-Lasów Państwowych bezskuteczne.

Jeśli Lasy Państwowe nie skorzystają z prawa pierwokupu (zawiadomi o niekorzystaniu z tego prawa lub gdy upłynie termin na wykonanie prawa pierwokupu), możliwe jest zawarcie umowy definitywnej. Na skutek jej zawarcia, dochodzi do przeniesienia własności nieruchomości.

Iwo Fisz

zdjęcie: https://www.pexels.com/photo/street-tree-nature-wallpaper-52599/, CC0 License

 

Ustawa antywiatrakowa a istniejące elektrownie

Iwo Fisz        09 września 2016        Komentarze (0)

W poprzednich wpisach pisałem o ustawie antywiatrakowej i jej wpływie na warunki zabudowy.

Istotne znaczenie w tej ustawie mają przepisy przejściowe. Dotyczą one tysięcy istniejących już wiatraków.

Jak pisałem wcześniej, jednym z kluczowych elementów nowej regulacji jest wprowadzenie przepisów o odległościach elektrowni wiatrowych od budynków mieszkalny, budynków o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, leśnych kompleksów promocyjnych oraz niektórych form ochrony przyrody (parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków narodowych oraz obszarów Natura 2000).

W przypadku elektrowni wiatrowych użytkowanych w dniu wejścia w życie ustawy, niespełniających wymogów dotyczących odległości powoduje istotne ograniczenia w zakresie modernizacji elektrowni.Ograniczenia te wynikają z przepisu art. 12 ustawy antywiatrakowej.

W takim przypadku, dopuszczalne jest jedynie przeprowadzenie remontu oraz wykonywanie innych czynności niezbędnych do prawidłowego użytkowania elektrowni, z wyłączeniem działań prowadzących do zwiększenia parametrów użytkowych elektrowni lub zwiększenia jej oddziaływań na środowisko.

Problemy praktycznie na pewno będzie powodować pojęcie wykonywania innych czynności niezbędnych do prawidłowego użytkowania elektrowni. Pojęcie takie nie występuje w przepisach Prawa budowlanego i kłopotliwe jest ustalenia jakie rodzaje prac, określone w Prawie budowlanym ono obejmuje.

Iwo Fisz

windmill_wind_wind_turbine

zdjęcie: http://all-free-download.com/free-photos/download/windmill-wind-wind-turbine_214907.html

Ograniczenia w obrocie gruntami leśnymi

Iwo Fisz        26 sierpnia 2016        5 komentarzy

Wiele ostatnich wpisów było poświęconych nowym regulacjom dotyczącym obrotu nieruchomościami rolnymi. Duża liczba komentarzy i otrzymanych przeze mnie wiadomości wskazuje, że problematyka ta dotyczy bardzo wielu osób.

Dziś chciałbym poświęcić kilka słów innej regulacji, która ogranicza obrót nieruchomościami. Chodzi o przepisy ustawy o lasach, które obowiązują od 30 kwietnia 2016 r. W przeciwieństwie do regulacji dotyczących gruntów rolnych, ustawa o lasach nie zawiera ograniczeń co do tego, kto może być nabywcą nieruchomości leśnej.

Ustawa przewiduje natomiast uprawnienia Lasów Państwowych w przypadku obrotu nieruchomościami leśnymi. W przypadku sprzedaży gruntu:

  1. oznaczonego jako las w ewidencji gruntów i budynków,
  2. przeznaczonego do zalesienia określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, lub
  3. gruntu będącego lasem w rozumieniu tej ustawy, objętego uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej,

Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu tego gruntu.

Jeżeli natomiast nabycie gruntu takiego gruntu następuje w wyniku zawarcia umowy innej niż umowa sprzedaży lub
jednostronnej czynności prawnej, to Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa mogą złożyć oświadczenie o nabyciu tego gruntu za zapłatą równowartości pieniężnej. Jest to prawo wykupu  nieruchomości leśnej, podobne do prawa wykupu nieruchomości rolnej.

Powyższe uprawnienia Lasów Państwowych nie przysługują jednak w kilku przypadkach:

  1. jeżeli nabywcą jest wskazana w ustawie osoba bliska,
  2.  jeżeli nabywcą jest jednostka samorządu terytorialnego,
  3. w przypadku dziedziczenia,
  4. w przypadku zbycia gospodarstwa rolnego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

Naruszenie powyższych przepisów o prawie pierwokupu lub wykupu powoduje nieważność czynności prawnej. Planując nabycie lub zbycie nieruchomości, należy więc dobrze przygotować się do tej transakcji i zadbać o analizę stanu prawnego nieruchomości.

Beechforest062005

 

Iwo Fisz

zdjęcie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Las#/media/File:Beechforest062005.jpg, CC BY-SA 3.0, GFDL