Czerwiec 2011

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., nr 162, poz. 1568 ze zm.) posługuje się w wielu przypadkach konstrukcją uznania administracyjnego. Jednocześnie, przepisy tej ustawy są podstawą do nakładania obowiązków – np. obowiązku prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku, zabezpieczenia i utrzymania […]

Przymierzając się do kupna nieruchomości gruntowej, o ile nie jest ona objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zawsze warto  sprawdzić, czy dla tej nieruchomości została wydana decyzja ustalająca warunki zabudowy. Pozwala to zorientować się, jakie są możliwości wykorzystania tej nieruchomości. Jeśli zbywca orientuje się w sytuacji prawnej swojej nieruchomości – sprawa nie nastręcza problemu. Kłopoty pojawiają się, […]

Prawo o szkolnictwie wyższy stanowi, że niektóre z rozstrzygnięć podejmowanych wobec studenta stanowią decyzje administracyjną (np. decyzja w sprawie skreślenia studenta z listy studentów). Przepis art, 207 ust. 1 Prawa o szkolnictwie wyższym stanowi m.in. o decyzjach …podjętych przez organy uczelni w indywidualnych sprawach studentów i doktorantów… Czy w tej kategorii mieszczą się oceny z […]

Prawo budowlane: reklamy zasłaniające okna

Iwo Fisz        20 czerwca 2011        Komentarze (1)

W wielu mieszkalnych budynkach wielolokalowych, a zwłaszcza w tych dużych – gdzie ciężko dość do kompromisu co do zarządzania nieruchomością – problemem są reklamy, które zasłaniają dopływ światła słonecznego do lokali. Problem ten częściowo rozwiąże – a przynajmniej takie są założenia – nowelizacja rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie […]

Szkolnictwo wyższe: ograniczenie podstaw odwołania

Iwo Fisz        16 czerwca 2011        2 komentarze

Zasadą w postępowaniu administracyjnym jest, że odwołanie skutkuje ponownym, merytorycznym rozpoznaniem całości sprawy. Zasada ta doznaje jednak ograniczeń w przypadkach przewidzianych w ustawach szczególnych. Przykładem takiej sytuacji jest odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej w postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia (art. 169 ust. 8 Prawa o szkolnictwie wyższym): Od decyzji komisji rekrutacyjnej służy odwołanie, w terminie […]