Renta planistyczna – odsetki i termin płatności

Iwo Fisz        09 stycznia 2013        12 komentarzy

W poprzednich wpisać pt. Renta planistyczna bez odsetek i Nowe publikacje pisałem o stanowisku NSA, że decyzja o nałożeniu renty planistycznej nie może obejmować takich kwestii, jako termin płatności renty planistycznej i odsetki.

Powyższy pogląd, wyrażony przez NSA w wyroku z 21 czerwca 2012 r.,  II OSK 606/11, został następnie przyjęty w poniższych orzeczeniach:

  1. wyrok WSA w Lublinie z 11 października 2012 r. – II SA/Lu 634/12 
  2. wyrok WSA w Lublinie z 25 września 2012 r. – II SA/Lu 664/12
  3. wyrok WSA w Lublinie z 7 sierpnia 2012 r. – II SA/Lu 421/12 

Linia orzecznicza kształtuje się zatem jednolicie i – o ile stanowisko sądów administracyjnych się nie zmieni – to będzie można mówić o tym, że jest ona ugruntowana.

Iwo Fisz

{ 11 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Zbyszek Niemczewski Styczeń 11, 2013 o 08:46

Skoro ugruntowuje się opisane przez Pana i w wyroku II OSK 606/11 stanowisko orzecznictwa w sprawie określania terminu zapłaty oraz ewentualnych odsetek za zwłokę dla zobowiązań właścicieli nieruchomości z tytułu renty planistycznej jak postrzega Pan możliwość egzekucji tej daniny w przypadku prawomocnego zakończenia postępowania?

Odpowiedz

Iwo Fisz Styczeń 11, 2013 o 10:10

Panie Zbyszku!
Nie ma podstaw dla orzekania o odsetkach i terminie płatności, zatem decyzja nakładająca opłatę planistyczną jest dotknięta wadą nieważności (art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.) – strona powinna bronić się wnioskiem o stwierdzenie nieważności decyzji.

Odpowiedz

Barbara Styczeń 14, 2013 o 10:25

A jak to wygląda w przypadku opłaty adiacenckiej (od podziału)? Czy w tym przypadku są podstawy prawne do ustalenia terminu zapłaty i naliczania odsetek i czy w związku z tym można wnosić o stwierdzenie nieważności decyzji?

Odpowiedz

Iwo Fisz Styczeń 14, 2013 o 10:41

Pani Barbaro! Na postawie art. 98a ust. 1 zdanie ostatnie ustawy o gospodarce nieruchomościami, do opłaty adiacenckiej z tytułu podziału stosuje się m.in. art. 148 ust. 1 i 2 tej ustawy, któe regulują kwestię terminu płatności i obowiązku zapłaty odsetek:
„1. Obowiązek wnoszenia opłaty adiacenckiej powstaje po upływie 14 dni od dnia, w którym decyzja o ustaleniu opłaty stała się ostateczna. W przypadku rozłożenia opłaty na raty obowiązek ten dotyczy wpłacenia pierwszej raty.
2. Do skutków zwłoki lub opóźnienia w zapłacie opłaty adiacenckiej stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego”.

Odpowiedz

mieszkaniec Styczeń 27, 2014 o 16:43

Szanowny Panie a co w sytuacji gdy posiadam decyzję stwierdzającą nieważność decyzji Wota gminy w części dotyczącej odsetek oraz terminu zapłaty opłaty planistycznej a została ona juz pobrana przez gminę w drodze egzekucji. Odsetki zostały przez urząd zwrócone . Natomiast skoro brak terminu do zapłaty renty planistycznej to czy można ubiega się o jej zwrot jeżeli została pobrana „pod przymuse”

Odpowiedz

Iwo Fisz | Blog o zagospodarowaniu przestrzennym Styczeń 27, 2014 o 20:48

Nie. Renta planistyczna jest płatna z momentem, gdy decyzja stała się ostateczna.

Odpowiedz

Ondraszek Grudzień 18, 2014 o 12:27

Czy zatem należy przyjąć, że od daty uprawomocnienia się decyzji (w zasadzie od dnia następującego po tym dniu) zasadne jest naliczanie odsetek?
Pozdrawiam
Ondraszek

Odpowiedz

Iwo Fisz Grudzień 18, 2014 o 15:57

Można bronić poglądu,że odsetki liczy się od dnia po uostatecznieniu się decyzji, ale chyba przeważa pogląd, że odsetek się nie pobiera.

Odpowiedz

jan Grudzień 18, 2014 o 20:01

Ale czy przypadkiem renta planistycznej nie jest niepodatkowa należnościa budżetowa o charakterze publiczno-prawnym, gdzie mają zastosowanie przepisy ustawy o finansach publicznych, dokładnie art.60???

Odpowiedz

Iwo Fisz | Blog o zagospodarowaniu przestrzennym Grudzień 18, 2014 o 20:38

Moim zdaniem – tak, jest. Praktyczne implikacje takiego pogląd są jednak sporne, zwłaszcza jeśli chodzi o zakres stosowania odpowiednio działu III Ordynacji podatkowej.

Odpowiedz

jan Grudzień 18, 2014 o 20:55

Spornych jest cały system przepisów prawa, dlatego też czasami nie ma co doszukiwać się dodatkowych ideologii.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

{ 1 trackback }

Poprzedni wpis:

Następny wpis: