Uzgodnienie warunków zabudowy z Państwową Inspekcją Sanitarną

Iwo Fisz        13 stycznia 2012        Komentarze (1)

Wydanie decyzji WZ musi by poprzedzone rozmaitymi uzgodnieniami. Uzgodnienie warunków zabudowy oznacza w istocie, że organ inny niż ten, który prowadzi postępowanie, przedstawia swoje stanowisko co do projektu decyzji. Katalog przypadków, kiedy należy dokonać uzgodnień zawiera art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (stosowany na podstawie art. 64 ust. 1 tej ustawy). Będę go szczegółowo opisywał w kolejnych postach.

Dziś chciałbym zająć się uzgodnieniem projektu decyzji o WZ z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że decyzja o WZ nie musi być uzgadniana z Sanepidem. Art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie mówi o uzgodnieniu warunków zabudowy z Inspekcją Sanitarną.

Sytuację komplikuje przepis art. 3 pkt 1a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity z dnia 31 sierpnia 2011 r. (Dz.U. Nr 212, poz. 1263 ze zm.) stanowi, że

Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego należy w szczególności: (…) uzgadnianie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.

Istnieją zatem dwie możliwości interpretacji:  konieczność dokonania uzgodnienia wynika samodzielnie z przepisu art. 3 ust. 1a ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, albo przepis ten ma jedynie charakter kompetencyjny i, aby mógł być zastosowany, potrzebny jest przepis szczególny, który nakazuje uzgodnienie warunków zabudowy z Sanepidem.

Uważam, że trafne jest stanowisko drugie. Systematyka ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wymaga, aby wymogi dotyczące uzgodnień były zgromadzone w jednej jednostce redakcyjnej ustawy.

Ponadto, jeśliby przyjąć, że art. 3 ust. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej stanowi samodzielną podstawę uzgodnienia, to powstałby wyjątek wobec postępowań w sprawie wszystkich innych uzgodnień. Mianowicie, art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi, że:

Uzgodnień, o których mowa w ust. 4, dokonuje się w trybie art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że zażalenie przysługuje wyłącznie inwestorowi. W przypadku niezajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie – uzgodnienie uważa się za dokonane.

Przepis ten nie obejmuje zatem art. 3 ust. 1 ustawy o Sanepidzie. Oznaczałoby to, że wszystkie strony postępowania mogą skarżyć zażaleniem postanowienie organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a pozostałe postanowienia może skarżyć tylko inwestor (wnioskodawca). Tworzyłoby to trudny to zaakceptowania wyjątek od zasady.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

{ 1 trackback }

Poprzedni wpis:

Następny wpis: