Grunty rolne: plany zmian w obrocie ziemią rolną

Iwo Fisz        19 kwietnia 2018        2 komentarze

Jednym z tematów, który na blogu cieszy się nieodmiennie dużą popularnością, jest obrót ziemią rolną. Problematyka ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego doczekała się szeregu wpisów i setek Waszych komentarzy.

Obecnie, rządzący pracują nad dużą nowelizacją tej ustawy. W założeniu, zmiana ma ułatwić obrót gruntami rolnymi i złagodzić obowiązki ich dotyczące.

Projekt liczy ponad 25 stron, stąd nie omówię go w 1 wpisie, ale generalna refleksja jest taka, że liczba zmian prowadzi do daleko posuniętej kazuistyki ustawy. Na pewno korzystną dla właścicieli zmianą jest wyłączenie stosowania przepisów ustawy do nabycia nieruchomości rolnej przez byłego małżonka w wyniku podziału majątku po rozwodzie lub unieważnieniu małżeństwa.

Krąg osób bliskich, które traktowane są w ustawie bardzo preferencyjnie, ma zostać poszerzony o rodzeństwo rodziców, pasierbów, zięcia i synową. 

Znacznemu poszerzeniu ma ulec katalogi sytuacji, gdy nabycie nieruchomości będzie dopuszczalne – zarówno z mocy ustawy, jak i na podstawie decyzji administracyjnej. Projekt m.in. przywraca (usuniętą w toku prac legislacyjnych w kwietniu 2016 r.) możliwość swobodnego nabycia nieruchomości w toku postępowania egzekucyjnego i upadłościowego czy też na podstawie art. 125 ustawy o o gospodarce nieruchomościami.

Zaostrzone natomiast mają być zasady dotyczące uznawania nabywcy za dającego rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej. Wymogiem, który będzie trzeba spełnić, będzie m.in. brak zaległości w podatkach i składkach. 

Skróceniu ma uleć okres obowiązków, ciążących na nabywcy nieruchomości z 10 do 5 lat. Również katalog tych zakazów ma zostać złagodzony. Mniejsze mają być też uprawnienia względem spółek, które są właścicielami nieruchomości rolnych.

Kierunek łagodzenia przepisów tej ustawy jest jak najbardziej właściwy. Projekt pozostawia jednak pewien niedosyt. Brak jest natomiast kluczowych zmian w ogólnych regulacjach ustawy, to jest dotyczących ochrony gruntów rolnych z uwagi na:

  1. położenie,
  2. wartość dla produkcji rolnej (klasę),
  3. powierzchnię.

Z losami projektu można zapoznać się na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Iwo Fisz

Opłaty i wybrane roszczenia dotyczące nieruchomości

Iwo Fisz        28 marca 2018        Komentarze (0)

Nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer ukazała się publikacja “Opłaty i wybrane roszczenia dotyczące nieruchomości“, której jestem współautorem.  Wspólnie z dr. Tomaszem Brzezickim i prof. Wojciechem Morawskim zajęliśmy się tematyką:

  • opłaty planistycznej,
  • opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
  • opłaty adiacenckiej,
  • roszczeń związanych z wprowadzeniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Publikacja przedstawia praktyczne spojrzenie na tę problematykę, z naciskiem na orzecznictwo sądów administracyjnych i powszechnych.

Serdecznie zachęcam do lektury!

Iwo Fisz

Ochrona gruntów leśnych w miastach

Iwo Fisz        19 lutego 2018        2 komentarze

Jestem dziś w Gdańsku, gdzie prowadzę szkolenie pt. “Praktyczne aspekty stosowania zmienionych przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w działalności inwestycyjnej”. To dobra okazja, aby zrobić wpis o tej ustawie – a dokładniej o jej stosowaniu na terenie miast. Uczestnikami są głównie pracownicy samorządowi.

Przepis art. 10a ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych przewiduje, że przepisów rozdziału 2 tej ustawy, dotyczących ograniczania przeznaczania gruntów na cele nierolnicze i nieleśne, nie stosuje się do gruntów rolnych położonych w granicach administracyjnych miast.

Brak jest regulacji, która wyłączałaby stosowanie przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych do położonych w miastach gruntów leśnych. Oznacza to, że te grunty podlegają ochronie, na podstawie przepisów ustawy, tak samo, jak grunty położone poza miastami.

W konsekwencji, przeznaczenie gruntu leśnego na cele nieleśne wymaga wprowadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zawierającego takie zapisy. Jego wprowadzenie wymaga zgody marszałka województwa, wyrażanej po uzyskaniu opinii izby rolniczej.

Iwo Fisz

 

Urządzenia fotowoltaiczne jako urządzenia infrastruktury technicznej

Iwo Fisz        29 stycznia 2018        Komentarze (1)

Na skutek wprowadzenia ustawy antywiatrakowej, część inwestorów z branży OZE zaczęło interesować się projektami w zakresie urządzeń fotowoltaicznych. Wykorzystanie energii słonecznej do wytwarzania prądu zasadniczo wiąże się z mniejszymi problemami środowiskowymi oraz z mniejszym sprzeciwem lokalnej społeczności wobec inwestycji.

Problemem jest jednak uzyskanie warunków zabudowy dla takiego przedsięwzięcia. Wynika to z klasyfikowania urządzeń fotowoltaicznych jako zabudowy przemysłowej, co jest istotnym problemem przy spełnieniu wymogu dobrego sąsiedztwa. Było to spowodowane pomocniczym sięganiem do przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Od tego poglądu odszedł jednak Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 27 września 2017 r. w sprawie II OSK 158/16, gdzie przyjęto, że urządzenia fotowoltaiczne powinny być uznawane za urządzenia infrastruktury technicznej, które nie wymagają spełnienia wymogu dobrego sąsiedztwa (art. 61 ust. 3 u.p.z.p.).

NSA przyjął, że konieczne jest zastosowanie wykładni funkcjonalnej i dynamicznej, uwzględniającej okoliczność, że następuje ewolucja techniczna i technologiczna urządzeń elektrycznych i coraz większy procent energii jest wytwarzany ze źródeł odnawialnych. Skoro elektrownie wiatrowe stanowią urządzenia infrastruktury technicznej, to nie ma podstaw do odmiennego traktowania instalacji fotowoltaicznej.

Wyrok ten jest niewątpliwie korzystny dla inwestorów i może przyczynić się do ułatwienia procesu inwestowania w odnawialne źródła energii w zakresie fotowoltaiki.

Iwo Fisz

 

Opłata planistyczna – warto przeczytać!

Iwo Fisz        15 grudnia 2017        2 komentarze

Koniec roku to zawsze okres wytężonej pracy, ale o tym muszę napisać.

12 grudnia 2017 r. Karolina Rokicka-Murszewska, moja koleżanka z kancelarii i autorka bloga Zakończenie Działalności obroniła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  w Toruniu pracę doktorską pt. Opłata planistyczna – studium administracyjnoprawne.

Serdeczne gratulacje!

Pod tym adresem można zapoznać się ze streszczeniem pracy i z recenzjami.

Iwo Fisz