W aktualnym numerze czasopisma Nowa Energia możesz przeczytaj mój krótki artykuł pt. “Budowa urządzeń ciepłowniczych na podstawie przepisów tzw. specustawy mieszkaniowej”. Pokazuje on głównie podobieństwa i różnice między modelami wywłaszczenia i odszkodowania, stosowanymi w przypadku przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz w specustawie.

Specustawa mieszkaniowa, poza licznymi głosami krytyki ze strony środowisk architektów i urbanistów, jak i prawników, nie wywarła jeszcze istotnego wpływu na zabudowę w naszym kraju. Nie jest jednak powiedziane, że gminy nie będą korzystać z przewidzianych w niej rozwiązań dla realizacji inwestycji. Z tego powodu, przedsiębiorcy przesyłowi i wykonawcy sieci powinni znać te regulacje.

Zapraszam do lektury!

Najistotniejszą zmianą, jaką wprowadzono w tym roku do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, było dopuszczenie nabycia nieruchomości rolnych o powierzchni do 1 ha przez nie-rolnika. Pisałem o tym przy okazji wprowadzenia tych przepisów.

Praktyczne znaczenie tego wyjątku jest ogromne, bo większość gruntów rolnych nabywana za cele nierolnicze ma powierzchnię mniejszą niż 1 ha. Nowy przepis nie oznacza jednak zupełnej swobody w obrocie takimi nieruchomościami.

Przepisy ustawy nadal mają bowiem zastosowanie do transakcji nabycia takiej nieruchomości rolnej, jeśli ma ona powierzchnię 0,3 ha lub większą i nie zachodzą inne wyłączenia. Taka nieruchomość może być zatem przedmiotem pierwokupu (jeśli nie ma wyłączenia od jego stosowania z innej przyczyny).

Co więcej, nabycie takiej nieruchomości może powodować obowiązki w jej zagospodarowaniu i ograniczenia w rozporządzaniu. Przepis art. 2b ust. 1 i 2 ustawy przewidują bowiem, że nabywca nieruchomości rolnej jest obowiązany prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości, a w przypadku osoby fizycznej prowadzić to gospodarstwo osobiście; w tym okresie nabyta nieruchomość nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom.

Wyjątek od tych obostrzeń dotyczy tylko nieruchomości rolnych, położonych w granicach administracyjnych miasta o powierzchni mniejszej niż 1 ha. Z definicji gospodarstwa rolnego wynika natomiast, że możemy o nim mówić, jeśli powierzchnia łączna nieruchomości rolnych jest nie mniejsza niż 1 ha.

Jeśli zatem – przed nabyciem nieruchomości rolnej o powierzchni do 1 ha – ktoś miał już nieruchomość (udział w nieruchomości) rolnej, to powinien rozważyć czy nabycie takiej nieruchomości nie spowoduje objęcia jej obowiązkami i zakazami z art. 2b ustawy.

W sierpniu 2018 r. w życie weszła ustawa określana powszechnie jako Lex Deweloper lub specustawa mieszkaniowa, a nosząca nazwę ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

Ustawa ta nie spotkała się z przyjaznym przyjęciem ze strony środowiska praktyków. Zarówno architekci i urbaniści, jak i prawnicy, poświęcili sporo czasu dyskusji nad zagrożeniami, jakie dla ładu przestrzennego generuje ta ustawa.

W grudniu 2018 r. w Gdańsku odbyło się seminarium eksperckie “Specustawa mieszkaniowa a samodzielność planistyczna gminy. Dylematy prawników i urbanistów”. Niedawno ukazała się publikacja oparta na prezentowanych tam wystąpieniach.

“Specustawa mieszkaniowa a samodzielność planistyczna gminy. Dylematy prawników i urbanistów” pod redakcją Jakuba H. Szlachetki to prawie 250 stron analizy Lex Deweloper z puntu widzenia specjalistów z różnych dziedzin.

W tej publikacji znalazł się również tekst “Ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości w ramach specustawy mieszkaniowej. Analiza i próba oceny” autorstwa Anny Buchwald i mojego. Dotyczy on wywłaszczenia dla potrzeb urządzeń przesyłowych w ramach inwestycji uregulowanych tą ustawą. Serdecznie zapraszam do lektury – książkę można pobrać w formacie PDF pod tym adresem.

Sejm i Senat przyjęły ustawę z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw, która zawiera znaczne zmiany w przepisach o obrocie gruntami rolnymi (i konsekwencjach tego obrotu).

Niestety, ustawa jest bardzo obszerna, stąd na początek wskażę na najważniejsze – w mojej ocenie – zmiany, które ona wprowadza:

  • poszerzenie definicji “osoby bliskiej” o rodzeństwo rodzica i pasierbów,

  • znaczne poszerzenie przypadków, kiedy osoba niebędąca rolnikiem indywidualnym może nabyć nieruchomość rolną m.in. w przypadku nieruchomości mniejszych niż 1 ha, nabycia w toku postępowania egzekucyjnego i upadłościowego, a także w wyniku zniesienia współwłasności, podziału majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa oraz działu spadku;

  • poszerzenie katalogu przypadków, kiedy nabycie będzie możliwe za zgodą dyrektora KOWR (np. nabycia dla potrzeb realizacji celu publicznego),

  • skrócenie okresu obowiązku prowadzenia gospodarstwa rolnego, zakazu zbywania nieruchomości i oddawania jej w posiadanie z 10 lat do 5 lat,

  • podniesienie wielkości nieruchomości rolnych, które generują prawo pierwokupu udziałów i akcji w spółce kapitałowej do 5 ha,

  • złagodzenie wymogów z definicji rolnika indywidualnego i sposobu ich dokumentowania,

O szczegółach tej ustawy będę pisać w kolejnych wpisach. Regulacja jest bardzo obszerna i kazuistyczna (co jest jej minusem), ale w końcu wyłączono spod zbędnej ochrony najmniejsze grunty rolne, które samodzielnie nie mają znaczenia gospodarczego. Pozostaje pytanie, kiedy zaczniemy rozsądnie różnicować tę ochronę również z uwagi na położenie gruntów oraz ich jakość.

 

W najnowszym numerze “Nieruchomości” wydawnictwa C.H. Beck (nr 4/2019) ukazał się mój artykuł pt. “Opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego oraz koszty postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego”.

Tekst dotyczy problematyki art. 398 Prawa wodnego z 20 lipca 2017 r. Poruszyłem w nim kwestie: wysokości opłat za wydanie pozwoleń wodnoprawnych, które nie są tożsame rodzajowo (art. 398 ust. 4 Prawa wodnego) i momentu ich pobierania od wnioskodawcy, a także kosztów postępowania. Przepis art. 398 ust. 7 Prawa wodnego pozwala bowiem na “uzupełnienie” brakujących kosztów postępowania, których nie pokryła opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Zapraszam do lektury!

1 2 3 49 Strona 1 z 49

Zapraszam do subskrypcji bloga


Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Szanuję Twoją prywatność – Twoje dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail.

W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.