Lipiec 2011

Lasy: dopuszczalność zmiany lasu na użytek rolny

Iwo Fisz        25 lipca 2011        2 komentarze

Art. 13 ust. 2 ustawy o lasach stanowi, że: Zmiana lasu na użytek rolny jest dopuszczalna w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów. Jakie to będą potrzeby? Ustawodawca niewątpliwie posłużył się tu konstrukcją uznania administracyjnego, trudno więc z góry wymienić wszelkie stany faktyczne, które pozwalałyby na przyjęcie, iż przesłanka ta jest spełniona. Łatwiej jest spróbować […]

Zagospodarowanie przestrzenne: wymóg dobrego sąsiedztwa

Iwo Fisz        18 lipca 2011        2 komentarze

Dla wykorzystania nieruchomości na cele budowlane konieczne jest uwzględnienie regulacji planowania i zagospodarowania przestrzennego, która znajduje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy. Tym ostatnim przypadkiem zajmę się dzisiaj. Wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy zależne jest od spełnienia przesłanek określonych w art. 61 ustawy o […]

Polecam artykuł na portalu rp.pl pt.  Szukając funduszy, gminy nie mogą naruszać prawa, opisujący wyrok NSA wydany w sprawie o sygnaturze I FSK 1063/10. NSA uznał, iż uchwała rady gminy, nakładająca na właścicieli nieruchomości, przy których będzie budowana kanalizacja, opłatę w wysokości 1.500 zł, jest nieważna. Niezależnie do nieważności uchwały, ciekawa jest uwaga prof. Izdebskiego (na dole […]

Postępowanie podatkowe: karmienie drobiu ogórkami małosolnymi

Iwo Fisz        07 lipca 2011        Komentarze (0)

Dziś nieco humoru (dla czytającego, nie dla podatnika) na gruncie postępowania podatkowego. Poniżej prezentuję cytaty z wyroku WSA we Wrocławiu z 28 stycznia 2011 r., sygn. akt I SA/Wr 1162/10: [podatnik] w kontrolowanym okresie trudnił się wyprawianiem, garbowaniem, barwieniem i sprzedażą skór futerkowych, chowem drobiu oraz sprzedażą pojazdów samochodowych. Przesłanką wydania przez organ pierwszej instancji decyzji […]

Postępowanie administracyjne: sobota jak dzień wolny

Iwo Fisz        04 lipca 2011        Komentarze (0)

Status prawny soboty – na gruncie prawa cywilnego, prawa pracy i prawa administracyjnego nie jest taki sam. W prawie cywilnym sobota jest traktowana tak, jak dni robocze – jedynie terminy przypadające w niedziele, jako w dni ustawowo wolne od pracy, ulegają przedłużeniu. Waloru takiego nie mają terminy kończące się w sobotę. W postępowaniu cywilnym sobota […]