Lipiec 2012

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Iwo Fisz        24 lipca 2012        Komentarze (0)

13 lipca 2012 r. Sejm przyjął ustawę, która zmienia m.in. ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Renta planistyczna bez odsetek

Iwo Fisz        21 lipca 2012        3 komentarze

Zdaniem NSA, przepisy dotyczące opłaty planistycznej nie dają podstawy do orzekania w przedmiocie terminu do uiszczenia opłaty ani też o obowiązku zapłaty odsetek ustawowych w razie naruszenia tego terminu.

Pojawił się projekt standardu wyceny odszkodowań i wynagrodzeń dla lokalizacji urządzeń przesyłowych w planach miejscowych i decyzjach WZ.

Uzgodnienie projektu WZ z zarządcą drogi

Iwo Fisz        02 lipca 2012        4 komentarze

W procedurze wydawania warunków zabudowy, jednym z centralnych punktów jest uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy – organ wydający decyzję WZ dokonuje uzgodnienie projektu decyzji, sporządzonego przez architekta lub urbanistę. Jednym z najczęściej spotykanych uzgodnień jest uzgodnienie z zarządcą drogi, które jest obowiązkowe w przypadku obszarów przyległych do pasa drogowego (art. 53 ust. 4 pkt 9 […]

Ustawa antywiatrakowa

Iwo Fisz        02 lipca 2012        2 komentarze

Ustawa antywiatrakowa