Posts in Category

ochrona środowiska

W piątek (7 kwietnia) Sejm przyjął nowelizację dotyczącą wycinki drzew na nieruchomościach osób fizycznych. W stosunku do projektu, o którym pisałem wcześniej, dokonano niewielkich zmian. Zachowano obowiązek dokonania zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa, jednak tylko wobec części drzew. Obowiązek ten dotyczy sytuacji, gdy obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm przekracza: 1) 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, 2) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew. Organ administracji będzie mógł wobec niego wnieść sprzeciw w określonych sytuacjach. Nowelizacja

Temat wycinki drzew nie traci na aktualności. W ostatni piątek (3 marca 2017 r.) został złożony projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody. Ma on zahamować wycinkę drzew na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą. W skrócie, projekt zakłada, że w takim przypadku konieczne będzie dokonania zgłoszenia wycinki drzew lub krzewów. Nieruchomość, na której dokonano usunięcia drzew lub krzewów w tym trybie, nie może być wykorzystana na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 5 lat od dokonania zgłoszenia. Organ będzie zobowiązany do kontroli czy na tej nieruchomości

Temat wycinki drzew jest ostatnio bardzo popularny w mediach. Nic dziwnego, skoro przepisy zostały od 1 stycznia 2017 r. mocno zliberalizowane. Ułatwienie wycinki drzew na działkach osób fizycznych to nie jedyna istotna zmiana w ustawie o ochronie przyrody. Ważne instrumenty dostały również do rąk gminy. Nowelizacja wprowadziła bowiem kompetencje dla rady gmin (miast) do: poszerzenia katalogu drzew i krzewów, na usunięcie których nie trzeba zezwolenia, ustalania stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów, wyłączenia obowiązku uiszczenia opłat w stosunku do drzew i krzewów na usunięcie których konieczne jest zezwolenie. Co istotne, rada gminy

We wpisie Zmiany w ochronie drzew i krzewów sygnalizowałem zmianę przepisów dotyczących usunięcia drzew i krzewów na nieruchomościach osób fizycznych. Od 1 stycznia 2017 r., bez zezwolenia można wycinać drzewa z takich nieruchomości, jeśli następuje to na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą. Ten przepis już sprawia jednak pewne problemy w praktyce. Zwolnienie nie obejmuje bowiem działek oddanych w użytkowanie wieczyste. Nie są one bowiem własnością osób fizycznych, ale np. gminy czy Skarbu Państwa. Podobnie, moim zdaniem zwolnienie nie przysługuje, jeśli współwłaścicielem nieruchomości jest osoba prawna (choć tu nie ma jeszcze wypracowanej praktyki). W

Mnie się podobają melodie, które już raz słyszałem – powiedział inżynier Mamoń. W prawie jest podobnie. Lubimy rozwiązania typowe, klasyczne. Podobne do tego, co znamy. Dlatego takie problemy sprawa ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Charakteryzuje się ona wieloma odmiennościami procesowymi w stosunku do k.p.a. Przykładem regulacji, która potrafi sprawić problemy są art. 63 ust. 1 i 2 oraz art. 65 ust. 2 tej ustawy. Dotyczą one postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Postanowienie

1 2 Strona 1 z 2