Posts in Category

renta planistyczna

Nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer ukazała się publikacja „Opłaty i wybrane roszczenia dotyczące nieruchomości„, której jestem współautorem.  Wspólnie z dr. Tomaszem Brzezickim i prof. Wojciechem Morawskim zajęliśmy się tematyką: opłaty planistycznej, opłat z tytułu użytkowania wieczystego, opłaty adiacenckiej, roszczeń związanych z wprowadzeniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Publikacja przedstawia praktyczne spojrzenie na tę problematykę, z naciskiem na orzecznictwo sądów administracyjnych i powszechnych. Serdecznie zachęcam do lektury! Iwo Fisz

Renta planistyczna obciąża właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, która została zbyta. W praktyce, okazuje się, że ustalenie, kto zbył nieruchomość, nie zawsze jest takie proste. Co ciekawe, za taką sytuację nie zawsze należy winić organ. Zdarza się bowiem, że umowa w formie aktu notarialnego, na podstawie której zbyto nieruchomość, zawiera wewnętrznie sprzeczne postanowienia. Taka sytuacja miała przykładowo miejsce w sprawie rozpoznanej przez WSA w Krakowie pod sygnaturą II SA/Kr 1790/11. Powyższa niespójność aktu notarialnego nie uchyla obowiązku wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy, który spoczywa na organach administracyjnych. Co najważniejsze, z punktu widzenia strony, która

Dziś post krótki, ale treściwy. Art 61 p.p.s.a. przewiduje możliwość wstrzymania wykonania decyzji zaskarżonej do WSA – przepis ten dotyczy również decyzji ustalających rentę planistyczną. Tę normę prawną zastosował WSA w Krakowie w postanowieniu w sprawie II SA/Kr 1161/11. Poniżej wstawiam uzasadnienie rozstrzygnięcia w całości: Wykonanie zaskarżonej decyzji może spowodować skutki trudne do odwrócenia. Z tego powodu Wojewódzki Sąd Administracyjny postanowił, jak w sentencji, na podstawie art. 61 § 3 i § 5 ustawy z dnia 20 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153,

1 2 Strona 1 z 2