Jak królik z kapelusza, czyli strona niebiorąca udziału w postępowaniu.

Iwo Fisz        16 maja 2011        Komentarze (0)

Wyobraźmy sobie taką sytuację: obok Twojej działki planowana jest duża inwestycja. Sąsiedzi rozmawiają na temat tego, ile potrwają prace, jakie pismo przyszło z urzędu itd. Wszyscy otrzymują decyzję administracyjną, a Ty nie. Urząd o Tobie “zapomniał” i nie uznał Cię za stronę w postępowaniu. I co teraz? Czy możesz złożyć odwołanie od tej decyzji?

Fakt bycia stroną w postępowaniu wynika z istnienia interesu prawnego, a nie z faktu uczestnictwa w postępowaniu. Nawet jeśli organ I instancji pominął osobę i nie brała ona udziału w postępowaniu, to nadal jest ona stroną.

W konsekwencji, osoba taka może złożyć odwołanie od decyzji. Rozpatrując odwołanie, organ odwoławczy rozpoznaje odwołanie (jeśli uznaje osobę za stronę) lub umarza postępowanie (jeśli podziela zdanie organu I instancji i nie uznaje osoby za stronę). Decyzja o umorzeniu postępowania może zostać następnie zaskarżona do WSA.

Powyższą konstrukcję obrazują dwa wyroki WSA w Bydgoszczy z 1 lutego 2011 r., wydane w sprawach o sygnaturach II SA/Bd 1225/10 i II SA/Bd 1226/10, dotyczące sąsiedzkiego sporu o wycięcie drzew. Organ I instancji zezwolił wnioskodawcy na usunięcie drzew. Decyzję tę zaskarżyła odwołaniem sąsiadka wnioskodawcy, która nie została uznana za stronę.

Organ odwoławczy umorzył postępowanie, uznając, że sąsiadce nie przysługuje interes prawny i, w konsekwencji, umorzył postępowanie. Decyzja o umorzeniu została zaskarżona do WSA, który uchylił ją, stwierdzając m.in., że:

Prawo odwołania się ma nie tylko strona, która brała udział w postępowaniu zakończonym decyzją, ale również osoba, która wprawdzie nie brała udziału w postępowaniu, ale jest stroną w rozumieniu przepisu art. 28 K.p.a. Po uzyskaniu przez decyzję przymiotu ostateczności strona nabywa określone uprawnienia, a decyzja korzysta z domniemania trwałości. Zmiana takiej decyzji może nastąpić tylko w trybach nadzwyczajnych. Jeżeli inna osoba uważa, że jest stroną w postępowaniu zakończonym ostateczną decyzją, to weryfikacja tych stwierdzeń może nastąpić tylko w drodze wznowienia postępowania.

Oznacza to, że nawet pomimo braku udziału w postępowaniu (w tym: nieotrzymaniu odpisu decyzji z pouczeniem o prawie do wniesienia odwołania), strona niebiorąca udziału w postępowaniu musi złożyć odwołanie w terminie. Tylko jak określić 14-dniowy termin do zaskarżenia decyzji, skoro strona nie otrzymała decyzji?

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: