Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030

Iwo Fisz        15 maja 2012        Komentarze (0)

Mówiąc warunki zabudowy czy zagospodarowanie przestrzenne ma się na myśli planowanie przestrzenne na szczeblu gminy. Nic dziwnego – to ta część dotyka najbardziej naszych interesów. Trzeba jednak pamiętać o tym, że planowanie przestrzenne ma miejsce też na wyższych szczeblach – na poziomie województw i na szczeblu krajowym.

źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (kliknij w obrazek, aby przejść do strony MRR)

Tematem dzisiejszego wpisu jest planowanie przestrzenne na szczeblu krajowym. 27 kwietnia 2012 r. w Monitorze Polskim ukazała się uchwała nr 239 Rady Ministrów z 13 grudnia 2011 r. Uchwała jest na tyle krótka, że można ją tu przytoczyć w całości:

Na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, stanowiącą załącznik do uchwały.

 § 2. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 może zostać zaktualizowana w całości lub w części, w zależności od zmian uwarunkowań społeczno-gospodarczych i rozwoju przestrzennego kraju. Decyzję o aktualizacji Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 podejmuje Rada Ministrów.

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Monitor Polski zawierający uchwałę nr 239 opublikowano 27 kwietnia 2012 r., zatem Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 już obowiązuje.

Uchwała jest krótka, ale załączniki do niej – które stanowią jej sedno – są już bardziej obszerne. Szczegółowymi kwestiami związanymi z Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 zajmę się w kolejnych wpisach.

Dziś tylko podstawowe pytanie:czym jest Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030?

Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju jest szczególnego rodzaju aktem. Określa ona uwarunkowania, cele i kierunki zrównoważonego rozwoju kraju oraz działania niezbędne do jego osiągnięcia. Z jednej strony, zawiera ona prognozy co do tego, jak będzie wyglądać stan przestrzennego zagospodarowania kraju – jaka będzie struktura osadnicza, sieć transportowa czy elektroenergetyka. W tym zakresie, koncepcja nie jest aktem, który zawiera normy prawne – przewidywania nie są bowiem celami, które administracja miałaby obowiązek osiągnąć.

Z drugiej strony, art. 47 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi, że przyjmując koncepcję, Rada Ministrów ustala, w jakim zakresie koncepcja ta będzie stanowiła podstawę sporządzania programów zawierających zadania rządowe. W tym zakresie, koncepcja wiąże organy administracyjne – jest to więc częściowo akt o charakterze wewnętrznie obowiązującym.

Poza tym, koncepcja musi również być uwzględniona w wojewódzkim planie zagospodarowania przestrzennego (art. 39 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, nie będąc aktem powszechnie obowiązującym, ma jednak istotny wpływ na gospodarkę planistyczną kraju. Nie może ona stanowić podstawy do wydania decyzji w indywidualnej sprawie (np. nie może być podstawą do odmowy wydania warunków zabudowy), ale pośrednio kształtuje planowanie przestrzenne w skali kraju. Iwo Fisz

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: