Lasy: dopuszczalność zmiany lasu na użytek rolny

Iwo Fisz        25 lipca 2011        2 komentarze

Art. 13 ust. 2 ustawy o lasach stanowi, że:

Zmiana lasu na użytek rolny jest dopuszczalna w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów.

Jakie to będą potrzeby? Ustawodawca niewątpliwie posłużył się tu konstrukcją uznania administracyjnego, trudno więc z góry wymienić wszelkie stany faktyczne, które pozwalałyby na przyjęcie, iż przesłanka ta jest spełniona. Łatwiej jest spróbować za to wysnuć wniosek o charakterze ogólnym – czego dokonał WSA w Łodzi w wyroku z 29 września 2009 r., sygn. akt II SA/Łd 561/10:

W związku z tym, iż pojecie “szczególnie uzasadnionych potrzeb” nie zostało przez ustawodawcę wyjaśnione ocena, czy w danej sprawie istnieją takie uzasadnione potrzeby, nie może być dowolna. W tym zakresie należy przeprowadzić dodatkowe postępowanie wyjaśniające celem ustalenia sytuacji życiowej wnioskodawcy, w szczególności w kontekście jego bytu materialnego i rodzinnego. Przy wydawaniu tego typu decyzji organ winien również kierować się regułą z art. 7 k.p.a. i brać pod uwagę zarówno interes społeczny, jak i uzasadniony interes strony (W. Radecki, Ustawa o lasach. Komentarz, Warszawa 2008, s. 72).

Trzeba też pamiętać, że obowiązek ustalenia istnienia szczególnie uzasadnionych potrzeb właściciela ciąży na organie administracyjnym. Przykładowy sposób realizacji tego obowiązku wskazał WSA w Białymstoku w wyroku z dnia 21 maja 2008 r., sygn. akt II SA/Bk 221/08:

organy administracyjne powinny przeprowadzić postępowanie dowodowe w zakresie zbadania czy w sprawie została spełniona przesłanka warunkująca zmianę lasu na użytek rolny czyli przesłanka “szczególnie uzasadnionej potrzeby właściciela lasu.” W tym celu organy administracyjne powinny m.in. wyjaśnić jak doszło do nabycia nieruchomości, która w rzeczywistości ma inne przeznaczenie, ustalić warunki życia skarżącego, warunki zamierzonego wykorzystania działki, ustalić czy skarżący jest w stanie być właścicielem zdewastowanego lasu z wszystkimi tego konsekwencjami (obowiązek odtworzenia lasu).

Podobnie, WSA w Łodzi wymienił w wyroku z 29 września 2009 r., sygn. akt II SA/Łd 561/10 przykładowe okoliczności, które powinny były zostać ustalone w sprawie:

Przeprowadzone postępowanie administracyjne nie wyjaśniło, jaka jest sytuacja życiowa wnioskodawcy, szczególnie jego sytuacja materialna i rodzinna. Nie zbadano w kontekście tejże sytuacji, czy przedmiotowe działki ( ze względu na wskazywane przez skarżącego okoliczności, takich jak: ich położenie, tj. sąsiedztwo z terenami zabudowanymi i utwardzoną drogą, stosunkowo łatwą możliwość podłączenia tychże działek do instalacji wodociągowej i elektrycznej, niezbędnej przy prowadzeniu planowanej przez skarżącego produkcji) nie są jedynymi, spośród działek posiadanych przez skarżącego, na których planowana produkcja rolna i sadownicza, daje szanse powodzenia, chociażby z ekonomicznego punktu widzenia.

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

magda Styczeń 14, 2015 o 15:29

Szanowny Panie, czy można wydać decyzję o zmianie lasu na grunt rolny, wtedy gdy na danym terenie obowiązuje plan, który przewiduje wnioskowaną działkę jako las ?

Odpowiedz

Iwo Fisz | Blog o zagospodarowaniu przestrzennym Styczeń 15, 2015 o 07:37

Myślę, że taka zmiana nie będzie możliwa. Zmiana lasu na użytek rolny jest poprzedzana postępowaniem w sprawie decyzji środowiskowej, gdzie bada się zgodność inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: