Lasy: dopuszczalność zmiany lasu na użytek rolny

Art. 13 ust. 2 ustawy o lasach stanowi, że:

Zmiana lasu na użytek rolny jest dopuszczalna w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów.

Jakie to będą potrzeby? Ustawodawca niewątpliwie posłużył się tu konstrukcją uznania administracyjnego, trudno więc z góry wymienić wszelkie stany faktyczne, które pozwalałyby na przyjęcie, iż przesłanka ta jest spełniona. Łatwiej jest spróbować za to wysnuć wniosek o charakterze ogólnym – czego dokonał WSA w Łodzi w wyroku z 29 września 2009 r., sygn. akt II SA/Łd 561/10:

W związku z tym, iż pojecie „szczególnie uzasadnionych potrzeb” nie zostało przez ustawodawcę wyjaśnione ocena, czy w danej sprawie istnieją takie uzasadnione potrzeby, nie może być dowolna. W tym zakresie należy przeprowadzić dodatkowe postępowanie wyjaśniające celem ustalenia sytuacji życiowej wnioskodawcy, w szczególności w kontekście jego bytu materialnego i rodzinnego. Przy wydawaniu tego typu decyzji organ winien również kierować się regułą z art. 7 k.p.a. i brać pod uwagę zarówno interes społeczny, jak i uzasadniony interes strony (W. Radecki, Ustawa o lasach. Komentarz, Warszawa 2008, s. 72).

Trzeba też pamiętać, że obowiązek ustalenia istnienia szczególnie uzasadnionych potrzeb właściciela ciąży na organie administracyjnym. Przykładowy sposób realizacji tego obowiązku wskazał WSA w Białymstoku w wyroku z dnia 21 maja 2008 r., sygn. akt II SA/Bk 221/08:

organy administracyjne powinny przeprowadzić postępowanie dowodowe w zakresie zbadania czy w sprawie została spełniona przesłanka warunkująca zmianę lasu na użytek rolny czyli przesłanka „szczególnie uzasadnionej potrzeby właściciela lasu.” W tym celu organy administracyjne powinny m.in. wyjaśnić jak doszło do nabycia nieruchomości, która w rzeczywistości ma inne przeznaczenie, ustalić warunki życia skarżącego, warunki zamierzonego wykorzystania działki, ustalić czy skarżący jest w stanie być właścicielem zdewastowanego lasu z wszystkimi tego konsekwencjami (obowiązek odtworzenia lasu).

Podobnie, WSA w Łodzi wymienił w wyroku z 29 września 2009 r., sygn. akt II SA/Łd 561/10 przykładowe okoliczności, które powinny były zostać ustalone w sprawie:

Przeprowadzone postępowanie administracyjne nie wyjaśniło, jaka jest sytuacja życiowa wnioskodawcy, szczególnie jego sytuacja materialna i rodzinna. Nie zbadano w kontekście tejże sytuacji, czy przedmiotowe działki ( ze względu na wskazywane przez skarżącego okoliczności, takich jak: ich położenie, tj. sąsiedztwo z terenami zabudowanymi i utwardzoną drogą, stosunkowo łatwą możliwość podłączenia tychże działek do instalacji wodociągowej i elektrycznej, niezbędnej przy prowadzeniu planowanej przez skarżącego produkcji) nie są jedynymi, spośród działek posiadanych przez skarżącego, na których planowana produkcja rolna i sadownicza, daje szanse powodzenia, chociażby z ekonomicznego punktu widzenia.

Iwo Fisz

Specjalizuję się w prawie administracyjnym. Doradzam w zakresie gospodarki nieruchomościami, zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony przyrody i środowiska.

Podobne artykuły

3 Komentarze do tego wpisu post

 1. magda pisze:

  Szanowny Panie, czy można wydać decyzję o zmianie lasu na grunt rolny, wtedy gdy na danym terenie obowiązuje plan, który przewiduje wnioskowaną działkę jako las ?

 2. Paweł pisze:

  Szanowny Panie,
  jestem właścicielem zalesionych (przez mojego dziadka) działek. Niestety przy próbach ustanowienia planu miejscowego Marszałek województwa nie wydał zgody na zmianę przeznaczenia gruntów z leśnych na nieleśne. Tym samym nie ma w ogóle mowy o planie miejscowym czy o uzyskaniu Warunków Zabudowy dla tych działek. Niemniej jednak trafiłem na następujący dokument: ROZPORZĄDZENIE Nr 117 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie zmiany Rozporządzenia Wojewody Warszawskiego z dnia 29 sierpnia 1997r. w sprawie utworzenia obszaru chronionego krajobrazu na terenie województwa warszawskiego (Dz.Urz. Woj.Warsz. z dnia 16 września 1997r. Nr 43, poz. 149), którego zał. nr 2 w dalszym ciągu obowiązuje. W dokumencie tym w ust. 2 zał. 2 dopuszcza się:
  1) zabudowę jednorodzinną w formie wolnostojących budynków jednorodzinnych lub
  bliźniaczych z zachowaniem co najmniej 70% powierzchni biologicznie czynnej w obrębie
  każdej działki.

  Nasze działki leżą w obrębie objętym przedmiotowym prawem. Czy taki zapis może wnieść coś do sprawy i czy w takim wypadku rzeczywiście niezbędne jest konsultowanie Gminy z Marszałkiem ws. zmiany przeznaczenia gruntów z leśnych na nieleśne?

  Pozdrawiam,
  Paweł

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *