Renta planistyczna – jak bronić się przed odsetkami

Iwo Fisz        27 lutego 2013        4 komentarze

Pisałem już na blogu, że od w decyzji, w której wymierzana jest renta planistyczna (opłata planistyczna), nie można orzekać o terminie jej płatności ani o obowiązku zapłaty odsetek. Orzecznictwo w tej sprawie jest ugruntowane. W Przeglądzie Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych można przeczytać glosę dr. T. Brzezickiego i moją na ten temat.

W jednym z komentarzy Pan Zbyszek Niemczewski zadał pytanie o to, jak się bronić w  przypadku, gdy decyzja zawierająca obowiązek zapłaty odsetek stała się ostateczna (tzn. nie została zaskarżona albo Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało ją w mocy).

Odpowiedź na to pytanie zawiera art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., który stanowi, że organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa.

Dla rozpatrzenia takiego wniosku właściwy jest organ wyższego stopnia, a gdy decyzja wydana została przez lub samorządowe kolegium odwoławcze – ten organ. W konsekwencji, właściwe w sprawie orzekania o stwierdzeniu nieważności decyzji jest samorządowe kolegium odwoławcze, będące organem wyższego stopnia wobec wójta, burmistrza, prezydenta miasta.

Nieważności decyzji stwierdza się z urzędu lub na wniosek. Sformułowanie takiego wniosku nie jest trudne, a wpisy o rencie planistycznej (opłacie planistycznej) na tym blogu na pewno Ci w tym pomogą.

Iwo Fisz

{ 4 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Katarzyna Marzec 11, 2013 o 15:38

Witam,

nurtuje mnie problem, co zrobić w sytuacji, gdy w ostatecznej decyzji SKO o utrzymaniu w mocy decyzji zawierającej obowiązek uiszczenia opłaty planistycznej, co prawda nie orzeczono o obowiązku orzeczenia odsetek i terminie do zapłaty, lecz uczyniono to odrębnym pismem (wezwaniem do zapłaty). Czy Urząd Miasta może wysyłać takie wezwania i żądać opłaty wraz z odsetkami, pomimo iż decyzja SKO nie jest prawomocna (rozważam zaskarżenie do WSA)?

Odpowiedz

Iwo Fisz Marzec 11, 2013 o 15:47

Pani Katarzyno!
Decyzja SKO jest ostateczna i wykonalna – może być przedmiotem egzekucji. Fakt, że jeszcze nie upłynął termin na złożenie skargi do WSA tego nie zmienia – w przypadku złożenia skargi organ lub WSA mogą wstrzymać wykonanie decyzji.
Jeśli chodzi o odsetki, to zgodnie z aktualnym stanowiskiem sądów, nie ma podstaw dla żądania odsetek od renty planistycznej – jeśli organ będzie chciał je od Pani ściągnąć, to może się Pani bronić na etapie egzekucji.

Odpowiedz

Krzysztof Grudzień 9, 2015 o 16:04

pozwolę sobie wkleić cytat z wyroku II SA/Kr 108/15 – Wyrok WSA w Krakowie
Data orzeczenia
2015-10-30 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2015-01-23

Nie zasługuje natomiast na uwzględnienie zarzut strony skarżącej, podniesiony wcześniej w odwołaniu od decyzji I instancji, że w decyzji ustalającej jednorazową opłatę organ nie określa się terminu dokonania wpłaty. W tej kwestii należy w całości uznać za prawidłowe wyjaśnienie organu odwoławczego, który wskazał, że ustalenie takiego terminu jest uzasadnione, wskazując prawidłowo obowiązujące w tym zakresie przepisy ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. z 2014 r. , poz. 885 ze zm. ) oraz ustawy z 29.08. 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012, poz. 749 ze zm.) A zatem, ponieważ “opłata planistyczna” stanowi niepodatkową należność budżetową w rozumieniu art. 60 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z przepisem art. 67 tej ustawy do spraw dotyczących należności, o których mowa w art. 60, nieuregulowanych niniejszą ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) i odpowiednio przepisy działu III ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa . W ocenie Sądu, do spraw dotyczących egzekucji “opłaty planistycznej” mają więc zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, m.in. dotyczące terminu płatności tj. art. 47 § 1, zgodnie z którym termin płatności podatku wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. Oznacza to, że w rozpoznawanej sprawie organy prawidłowo ustaliły termin płatności ustalonej jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. (por. wyrok WSA w Szczecinie z 17.12. 2014 r., sygn. akt I SA/Sz 732/14.

oraz podnoszony w skardze argument:
W uzasadnieniu skargi podniesiono, że organ I instancji nie miał uprawnień do określenia terminu dokonania wpłaty. Na potwierdzenie tego stanowiska zacytował wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 21 czerwca 2012 r., sygn. akt II OSK 606/11, gdzie wskazano, że przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie dają podstawy do orzekania w przedmiocie terminu do uiszczenia opłaty ani też o obowiązku zapłaty odsetek ustawowych w razie naruszenia tego terminu.

i jak tu teraz podejść do sprawy kiedy sady orzekają o tej samej sprawie w tak różny sposób?
czy wyrok NSA w tej kwestii nie powinien być wiążący dla sadów wojewódzkich?
pozdrawiam!
Krzysztof

Odpowiedz

Iwo Fisz Grudzień 17, 2015 o 09:07

Zróżnicowanie to wynika z wejścia w życie ustawy o finansach publicznych z 2009 r. Odesłania zawarte w tej ustawie są powodem bardzo licznych wątpliwości – to jeden z przykładów. Stanowisko, które Pan przytoczył konsekwentnie prezentuje również np. WSA w Gdańsku.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: