Specustawa mieszkaniowa czeka na wejście w życie

Iwo Fisz        09 sierpnia 2018        Komentarze (0)

W oczekiwaniu na podpis Prezydenta pod przepisami o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opublikowana została ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, czyli tzw. specustawa mieszkaniowa.

Ma ona ułatwić realizację inwestycji  mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Co kluczowe, inwestycję mieszkaniową lub inwestycję towarzyszącą realizuje się niezależnie od istnienia lub ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pod warunkiem że nie jest sprzeczna ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz uchwałą o utworzeniu parku kulturowego.

Zasadą jest jednak lokalizacja takich inwestycji w drodze uchwały rady gminy (miasta). Władze lokalne będą mogły zatem w dość łatwy sposób wprowadzić rozwiązania planistyczne sprzeczne z wcześniej przyjętymi przez ten sam organ w ramach planu miejscowego.

Uchwała taka ma być poprzedzona przygotowaniem koncepcji urbanistyczno-architektonicznej. Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna ma zawierać w szczególności informacje w zakresie:
1) struktury funkcjonalnej zabudowy i zagospodarowania terenu, w szczególności określenie podstawowych funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu;
2) układu urbanistycznego zespołów zabudowy i kompozycji architektonicznej obiektów o funkcji podstawowej;
3) przebiegu głównych elementów sieci uzbrojenia terenu oraz dróg publicznych i wewnętrznych niezbędnych dla obsługi proponowanej zabudowy i zagospodarowania terenu;
4) etapów realizacji proponowanej zabudowy i zagospodarowania terenu;
5) powiązania przestrzennego planowanej inwestycji z terenami otaczającymi.

Ma ona ponadto zawierać wizualizację. Standardy lokalizacji i realizacji inwestycji mieszkaniowych mają zapewniać przepisy ustawy, dotyczące umiejscowienia inwestycji, oraz nowy rodzaj aktu prawa miejscowego – uchwała o ustaleniu lokalnych standardów urbanistycznych.

Z uwagi na obszerność materii, będę pisał o tym w kolejnych wpisach. Nasuwająca się refleksja jest taka – skoro mamy w systemie prawnym już tak wiele specustaw (drogowa, przesyłowa, lotniskowa itp.), to może jednak “podstawowe” przepisy o realizacji inwestycji wymagają zmiany?

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: