Uzgodnienie projektu decyzji WZ

Przy wydawaniu decyzji WZ, ustawodawca przewidział współdziałanie organów administracyjnych. Projekt decyzji o warunkach zabudowy podlega uzgodnieniu z szeregiem innych organów: np. właściwym zarządcą drogi, dyrektorem parku narodowego czy wojewódzkim konserwatorem zabytków – zależnie od tego, o jaką nieruchomość chodzi.

Uzgodnienie następuje poprzez wydanie postanowienia lub w tzw. trybie milczącym – to znaczy, że organ, który dokonuje uzgodnienia, albo wydaje postanowienie w przedmiocie uzgodnienia (pozytywne lub negatywne) albo nie robi nic. W takiej sytuacji, z woli ustawodawcy, uznaje się, że dokonano uzgodnienia, jeśli organ uzgadniający nie zajmie stanowiska w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie.

Przy uzgodnieniu projektu warunków zabudowy stosuje się odpowiednio art. 106 K.p.a., z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Postępowanie uzgodnieniowe, mimo, że ma charakter uboczny wobec postępowania głównego, ma bardzo istotny charakter i może przesądzić o wyniku sprawy. Postanowienie w przedmiocie uzgodnienia wiąże organ, który ma wydać warunki zabudowy. Odmowa uzgodnienia oznacza zatem w konsekwencji  odmowę ustalenia warunków zabudowy.

Iwo Fisz

Iwo Fisz

Specjalizuję się w prawie administracyjnym. Doradzam w zakresie gospodarki nieruchomościami, zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony przyrody i środowiska.

Podobne artykuły

34 Komentarze do tego wpisu post

 1. […] procedurze wydawania warunków zabudowy, jednym z centralnych punktów jest uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy — organ wydający decyzję WZ dokonuje uzgodnienie projektu decyzji, […]

 2. Ela pisze:

  No chyba jednak nie wiąże…
  II OSK 1021/11 wyrok NSA W-wa 2012-10-04
  LEX nr 1234108
  Organ orzekający o warunkach zabudowy (art. 60 ust. 1 u.p.z.p.) jest związany ostatecznym postanowieniem o odmowie uzgodnienia. Organ ten nie narusza prawa, nie zawieszając postępowania toczącego się na podstawie art. 60 ust. 1 u.p.z.p., do czasu zakończenia postępowania sądowoadministracyjnego ze skargi na postanowienie o odmowie uzgodnienia, bowiem nie musi oczekiwać na prawomocność ostatecznego postanowienia uzgodnieniowego.

  • Iwo Fisz pisze:

   Pani Elu, pierwsze zdanie cytatu świadczy jednak o tym, że wiążę :). W tym przypadku chodziło o postanowienie, które było ostatecznie (zatem wiązało organ), ale zostało zaskarżone do sądu administracyjnego. NSA potwierdził, że takie postanowienie o uzgodnieniu jest wiążące i że organ prowadzący postępowanie nie musi go zawieszać do czasu rozpoznania sprawy przed sądem administracyjnym.

 3. Terka pisze:

  Czy potrzebne sa uzgodnienia- jesli wjazd na działkę jest z drogi gminnej, działka nie należy do Natura 2000 ani też nie sprawuje nad nia pieczy konserwator zabytków. To czy Gmina z kims to jeszcze uzgadnia? Pytam, bo nie wiem ile bede na decyzję czekać- na sam project czekam juz miesiąc.

 4. […] W przypadku, gdy ten sam organ prowadzi postępowanie głównej i jest właściwy do uzgodnienia, nie wydaje się postanowienia o uzgodnieniu. […]

 5. Paweł pisze:

  Mam pytanie na które nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi przekopując godzinami stosy forumowych dyskusji. Czy jeśli uzgodnienie projektu decyzji zostanie wydane pozytywnie to czy mogę domniemywać, że na pewno w konsekwencji otrzymam warunki zabudowy ? Jest to jednoznaczne czy jest możliwość, że mimo wszystko warunki zabudowy nie zostaną wydane. Sprzedawca działki naciska aby z pewnych względów (potrzebuje gotówki) transakcję sfinalizować notarialnie po otrzymaniu potwierdzenia o pozytywnym uzgodnieniu projektu decyzji. Nie może czekać na wydanie warunków zabudowy.

  • Iwo Fisz pisze:

   Nie – wnioskodawca może przecież np. cofnąć wniosek, co doprowadzi do umorzenia postępowania.

   • Paweł pisze:

    Wnioskodawcą jest sprzedawca. Jakoś nie przychodzi mi do głowy powód dla którego miałby cofnąć wniosek. Czy ma Pan pomysł dlaczego miałby to zrobić ? Czy oprócz tego są jeszcze inne powody przez które WZ mogłyby zostać nie wydane ?

    • Iwo Fisz pisze:

     Przyczyn negatywnego zakończenia sprawy może być wiele – zmiana projektu, zmiana żądania wniosku przez wnioskodawcę, odwołanie złożone przez inną stroną i odmienna ocena przez organ odwoławczy itp. Proszę zachować daleko idącą ostrożność. Jeśli jest Pan przekonany o nabyciu nieruchomości przed ostatecznymi warunkami zabudowy, to warto zadbać o odpowiednie klauzule umowne zabezpieczające Pana interesy.

     • Paweł pisze:

      Odnośnie klauzuli może mnie Pan konkretnie naprowadzić ? Jedyne co mi przychodzi do głowy to spisana kara umowna w akcie notarialnym którą musiałby zapłacić sprzedający jeśli w przeciągu określonego czasu nie dostałbym jednak WZ. W akcie notarialnym nie można chyba zapisać, że sprzedaż zostanie unieważniona a pieniądze zwrócone jeśli nie dostanę w określonym czasie WZ ? Czy się mylę ?

     • Iwo Fisz pisze:

      Panie Pawle, omawianie poszczególnych zapisów umownych wykracza poza ramy komentarzy na blogu. Jeśli jest Pan zainteresowany, to zapraszam do kontaktu przez formularz po prawej stronie.

 6. Milosz pisze:

  Witam!
  Dostałem odmowę na warunki zabudowy domu jednorodzinnego przez urząd Miasta, ze względu że jest to historyczny obszar urbanistyczny, który podlega pod konserwatora zabytków. Konserwator zabytków nie zgodził się na postawienie małego parterowego domku mieszkalnego. Mianowicie mam pytanie czy budynek gospodarczy, który znajduje się na tej działce mógłbym przekształcić na użytkowy i zamieszkać w nim, czy konserwator zabytków nie pozwoli na przekształcenie tego budynku tak jak niepozwolił na wybudowanie domu?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

  • Iwo Fisz pisze:

   W celu odpowiedzi na Pana pytanie, musiałby zapoznać się z uwarunkowaniami tej sprawy. Nie potrafię ocenić tego abstrakcyjnie.

 7. Magdalena pisze:

  Witam, czy jeśli otrzymaliśmy projekt decyzji o warunkach zabudowy odmawiający wydanie decyzji, możemy na tym etapie zmodyfikować wniosek?

  • Iwo Fisz pisze:

   Zasadniczo tak, przy czym zmiana ta musi mieścić się w granicach tej samej sprawy. Nie może ona polegać np. na żądaniu ustalenia warunków zabudowy dla innego obiektu na innej działce.

 8. Grzesiek pisze:

  Urząd gminy wydał decyzję o warunkach zabudowy bez uzyskania wymaganego uzgodnienia konserwatora zabytków. Jest ona prawomocna. Dopiero na etapie pozwolenia na budowę starostwo wyłowiło błąd gminy. Czy taka decyzja jest nieważna?

  • Iwo Fisz pisze:

   Nie. Brak uzgodnienia z innym organem, które było wymagane, jest podstawą dla wznowienia postępowani w oparciu o przepis art. 145 par. 1 pkt 6 k.p.a. Przesłanki dla wznowienia postępowania i dla stwierdzenia nieważności decyzji są rozłączne.

 9. Andrzej pisze:

  Witam,
  czy gmina może wysłać wniosek o uzgodnienie do innego organu po zamknięciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy. W moim przypadku gmina po zamknięciu postępowania wysłała wniosek o uzgodnienie do dyrekcji ochrony środowiska wskazując, że na na części obszaru nie objętego planowaną zabudową (ale ale objętego wspólna działką) mogą zamieszkiwać chronione gatunki zwierząt. Pomysł ten pojawił się w związku z pismem jednego z sąsiadów (w związku z zawiadomieniem o zakończeniu postępowania), który w ten sposób chciał zablokować wydanie warunków. Z punktu widzenia sąsiedztwa warunki powinny być wydane. Czy ewentualna negatywna opinia z dyrekcji ochrony środowiska może spowodować odmowę uzyskania warunków. Przy okazji jeszcze pytanie, czy gmina może zawiesić zakończone postępowania, bo i z taką sytuacją mieliśmy do czynienia.

  • Iwo Fisz pisze:

   A co Pan rozumie przez zamknięcie postępowania? Jeśli wydanie decyzji, to oczywiście nie można tak zrobić. Jeśli jednak chodzi o zawiadomienie z art. 10 k.p.a., to tak – jest to dopuszczalne.

 10. Martyna pisze:

  Witam,
  mam pytanie – w moim przypadku gmina przesłała projekt decyzji WZ do organów uzgadniających i jeden z organów uzgadniających wydał postanowienie o odmowie uzgodnienia tego projektu. W postanowieniu tym zaznaczył jednak, że jest skłonny uzgodnić projekt WZ, jeśli gmina uwzględni jego wskazania – wprost przytoczono, co ma być uwzględnione w decyzji. Kontaktowałam się z gminą i uzyskałam informację, że projekt już jest u urbanisty w celu dodania tych dwóch zdań, których oczekuje organ uzgadniających a następnie zostanie do niego wysłany do ponownego uzgodnienia.
  Czy gmina postępuje prawidłowo, modyfikując projekt i wysyłając organowi uzgadniającemu do ponownego uzgodnienia? Czy może to mieć miejsce wielokrotnie w ramach jednego postępowania o wydanie WZ? Czy raczej powinna odmówić wydania WZ i kazać mi złożyć kolejny wniosek?
  Pozdrawiam

  • Iwo Fisz pisze:

   Tak, jest to prawidłowe – zakładając, że nowy projekt jest zgodny z wnioskiem. Projekt można modyfikować w toku postępowania i każdorazowo przesyłać do uzgodnień.

   • Michał pisze:

    Witam Pana.
    Czy może Pan przedstawić przepisy regulujące możliwość ponownego uzgodnienia w toku trwania postępowania? Jest wiele sprzecznych opinii na ten temat. Według orzecznictwa, organ uzgadniający uzgadnia projekt decyzji o warunkach zabudowy w konkretnym postępowaniu i wydanie postanowienia o odmowie uzgodnienia projektu decyzji jest podstawą do wydania odmowy wydania decyzji o warunkach zabudowy przez np. Urząd Gminy. Ma to związek z tym, że po wydaniu postanowienia przez organ uzgadniający, postanowienie jest w obrocie prawnym i nie może zostać wydane drugie postanowienie w tej samej sprawie, które wzajemnie się wykluczają. Proszę o komentarz w tej sprawie.

    • Iwo Fisz pisze:

     Uzgodnienie jest oczywiście wiążące, ale ono odnosi się do konkretnego projektu decyzji. Jeśli projekt się zmienia (np. po zmianie wniosku), to uzgodnienia trzeba powtórzyć, a „stare” tracą aktualność.

 11. Damian pisze:

  Jestem stroną skarżącą DWZ. Teren jest objęty ochroną konserwatorską, jednakże konserwator wojewódzki wydał milczącą zgodę. Czy oprócz zaskarżenia samej decyzji mogę w jakiś sposób ” uwypuklić ” brak reakcji konserwatora, czyli niejako zaskarżyć brak jego reakcji? Oczywiście później na etapie pozwolenia na budowę będę się mógł odwoływać od samej decyzji konserwatorskiej, ale czy na etapie DWZ są jakieś możliwe ruchy w tej kwestii?
  Dziękuję za odpowiedź.

  • Iwo Fisz pisze:

   Stanowisko milczącego uzgodnienia nie wiąże SKO, zatem może Pan kwestionować to na ogólnych zasadach.

 12. Marian pisze:

  Witam
  Organ uzgadniający projekt decyzji o w.z. (zarząd dróg powiatowych) uzgodnił wskazując w postanowieniu , że uzgadnia projekt decyzji przy zachowaniu następujących warunków 🙁 i tu podaje te warunki ) . W związku z powyższym mam pytanie: czy organ prowadzący postępowanie główne powinien umieścić te warunki z postanowienia uzgadniającego w sentencji decyzji bez powtórnego uzgodnienia czy je umieścić i powtórnie przesłać projekt decyzji do uzgodnienia ( i czy tylko do zarządu dróg powiatowych). Mam jeszcze jedno pytanie, a mianowicie czy postanowienie organu uzgadniającego winno być przesłane do organu prowadzącego postępowanie główne już po postępowaniu z udziałem inwestora jako strony postępowania. Pozdrawiam.
  Marian

 13. Wacław pisze:

  Dzień dobry! Mam działkę rekreacyjną, przez którą przebiega granica 100-metrowej strefy objętej zakazem zabudowy ze względu na bliskość jeziora. W części nie objętej zakazem zabudowy chciałem postawić domek letniskowy. RDOŚ odmówiło uzgodnienia WZ, powołując się na nieznaną mi wcześniej zasadę, że jeżeli (cyt.:) „projektu decyzji o warunkach zabudowy nie można uzgodnić w części, to należy w całości odmówić jego uzgodnienia”. Czy istnieje taka zasada, a jeżeli tak, to skąd ona wynika: z przepisów prawa, orzecznictwa sądowego, doktryny czy praktyki? Nie mogę znaleźć żadnych informacji na ten temat.

  • Iwo Fisz pisze:

   Moim zdaniem można albo wydać decyzję pozytywną/uzgodnić projekt pozytywny, albo odmówić. Nie wiem jak można byłoby to zrobić w części – przecież organ nie wyda decyzji/nie uzgodni budowy części obiektu.

 14. Kamil pisze:

  Wydanie wz przez UG
  Inwestor wystąpił o WZ na budynek usługowo handlowy
  Zlozylem zażalenie na uzgodnienia z starostą, który dal milczący akcept
  oraz
  zlozylem zażalenie na uzgodnienia z zarzadem wody polskie do Dyrektor reg. Wody polskie w Gdańsku.
  Czy urzad gminy moze wydac WZ dot. Budowy budynku usługowego nie czekając na rozstrzygnięcie przez SKO w Toruniu zażalenia dot. Starostwa powiatowego ?
  I tez nie musi czekać na rozpatrzenie zażalenia złożonego na uzgodnienia wód polskich. ?

 15. Magda pisze:

  Dzień dobry, dostałam informację z gminy, iż zarządca dróg odmawia wydania w-z, ze względu na kiepską jakość drogi przed działką i niby jest zbyt wąska przy wjeździe (2,6-3,5m). Ok.200 m dalej na tej samej ulicy inny inwestor otrzymał pozwolenie na budowę, droga jest takiej samej szerokości. Czy zarządca może odmówić mi takiej zgody mimo iż działka ma dostęp do drogi publicznej i nie ma miejscowego planu?

 16. Agnieszka pisze:

  Dzień dobry,
  mam pytanie odnośnie dopuszczalności istnienia 2 decyzji o takiej samej treści, ale doręczonych w dwojaki sposób. Chodzi dokładnie o taką sytuację: wszczęto postępowanie w sprawie wyłączenia gruntu z produkcji, postępowanie zakończyło się wydaniem decyzji zezwalającej na takie wyłączenie. Decyzja została wysłana do strony przesyłką listową rejestrowaną, jednak ze względu na „opieszałe” działania operatora pocztowego nie została jeszcze stronie doręczona. Decyzję wysłano 14.12.2022 r., do tej pory przesyłka nie wróciła do nadawcy jako niedoręczona, ale teoretycznie zaistniała już fikcja doręczenia, gdyż druga próba doręczenia miała miejsce 2.01.2023 r. W dniu dzisiejszym strona pojawiła się w siedzibie organu z żądaniem wydania „duplikatu” decyzji – uzasadniając, że nie podjęła wysłanej listem poleconym przesyłki, gdyż urząd pocztowy twierdzi, że takowej nie przechowuje. Czy dozwolone byłoby powtórne wydrukowanie treści decyzji z systemu teleinformatycznego (EZD) organu i doręczenie w ten sposób stronie w siedzibie organu? Jeśli tak, to co z przesyłką nadaną listem poleconym ZPO? Jeśli zostanie ostatecznie doręczona przez operatora pocztowego, w obiegu prawnym będą dwie decyzje o tej samej treści, ale z inną datą odbioru (ważne np. dla obliczenia terminu ostateczności decyzji). Jeśli strona otrzyma decyzję („duplikat”) w siedzibie organu w następstwie niedoręczenia przez Pocztę Polską, a następnie przesyłka listowa zostanie zwrócona do siedziby organu jako niedoręczona, obliczenie terminu ostateczności decyzji będzie liczyło się od dnia zaistnienia fikcji doręczenia? Czy taka sytuacja jest dopuszczalna? Proszę uprzejmie o podpowiedź.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *