Użytkowanie wieczyste: jak zakwestionować opłatę za przekształcenie?

Iwo Fisz        22 sierpnia 2018        7 komentarzy

O tym, że przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wiąże się z opłatą, pisałem już w poprzednich wpisach. Dziś chciałbym poświęcić kilka słów temu, jak można będzie kwestionować opłatę z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego.

Dowodem potwierdzającym przekształcenie prawa użytkowania wieczystego ma być zaświadczenie, wydawane przez właściwy organ. W tym zaświadczeniu  potwierdza się przekształcenie oraz informuje o obowiązku wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowe,  wysokości i okresie wnoszenia tej opłaty, a także możliwości wniesienia opłaty jednorazowo i zasadach jej wnoszenia.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie zgadza się z zawartą w zaświadczeniu informacją o wysokości i okresie wnoszenia opłaty, może złożyć w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia zaświadczenia, wniosek o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia tej opłaty w drodze decyzji. Pouczenie o możliwości złożenia takiego wniosku powinno być zawarte w zaświadczeniu.

Do czasu zakończenia postępowania ustalającego wysokość i okres wnoszenia opłaty, opłata wnoszona jest w wysokości wskazanej w zaświadczeniu. Ustalona w postępowaniu wysokość opłaty obowiązuje od dnia przekształcenia. W konsekwencji uwzględnienia wniosku właściciela, może powstać różnica między kwotą należną a kwotą wpłaconą.  W takim przypadku, właściwy organ zawiadamia wnioskodawcę o:

1)     zaliczeniu na poczet przyszłych opłat nadwyżki wniesionej opłaty – w przypadku nadpłaty;

2)     dopłacie do opłaty odpowiadającej różnicy pomiędzy wniesioną opłatą a nową wysokością opłaty – w przypadku niedopłaty.

Wniosek taki może też złożyć nabywca nieruchomości – o tym pisałem we wcześniejszym wpisie.

Co istotne, w obu przypadkach (tj. gdy wniosek składa właściciel nieruchomości i gdy składa go nabywca), nie ma przepisu, który przewidywałby, że na skutek złożenia wniosku nie orzeka się na niekorzyść wnioskodawcy. Możliwa jest zatem sytuacja, w której wysokość opłaty przekształceniowej wyliczono błędnie, a na skutek wniosku właściciela (nabywcy) zostanie ona podwyższona, a nie zmniejszona.

Od decyzji w sprawie ustalenia opłaty będzie przysługiwało odwołanie na zasadach ogólnych, zaś w dalszej konsekwencji – skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

 

{ 7 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Jakub Sierpień 23, 2018 o 12:07

Dzień dobry,

Czy istnieją jakieś konkretne powody do zakwestionowania złożonego wniosku? Zastanawiam się nad konstrukcją takiego wniosku, i ewentualnych odrzuceń.

Odpowiedz

Iwo Fisz Sierpień 23, 2018 o 13:53

Wysokość opłaty jest dość jasna (art. 7 ust. 2 i 3 ustawy), więc tryb ten będzie częściej służyć do korygowania błędów, a nie do merytorycznych sporów. Oczywiście, mogą być też sytuacje odmienne – np. gdy właściciel będzie twierdził, że w ogóle nie jest zobowiązany do wniesienia opłaty (np. art. 8 ustawy).

Odpowiedz

Grzegorz Październik 9, 2018 o 19:08

Czy fakt przekształcenia prawa do wieczystego użytkowania na prawo własności musi zostać wpisany przez notariusza do księgi wieczystej? Jeśli tak, to ile kosztuje taka usługa? Zbyt wiele czynności prawnych związanych z nieruchomościami wymaga podpisu specjalisty…

Odpowiedz

Iwo Fisz Październik 10, 2018 o 15:17

Notariusz nie jest do tego potrzebny, przekształcenie wpisuje sąd na podstawie zaświadczenia organu administracji.

Odpowiedz

radcapulawy Październik 23, 2018 o 09:33

Świetne rady, będę bardzo ludziom polecać ten artykuł.

Odpowiedz

Dariusz Marzec 29, 2019 o 19:12

W jakich przypadkach właściciel nie jest zobowiązany do wniesienia opłaty?

Odpowiedz

Iwo Fisz Kwiecień 12, 2019 o 14:46

Chodzi o sytuacje z art. 8 ustawy – parki narodowe, jednorazowe wniesienie opłat rocznych za cały okres oraz uzyskanie użytkowania wieczystego w trybie tzw. dekretu Bieruta lub innych tytułów prawnych, w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa przed dniem 5 grudnia 1990 r.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: