Zakaz sprzedaży alkoholu – jak liczyć odległość

Iwo Fisz        28 maja 2012        Komentarze (1)

Wpis Gdzie można wypić, czyli o zakazie sprzedaży alkoholu spowodował kilka pytań dotyczących sposobu mierzenia odległości określonej przez radę gminy od miejsc “chronionych”, jak szkoły czy kościoły.

 Uchwały rad gmin zawierają zazwyczaj zapisy dotyczące sposobu liczenia odległości np.:

Pomiaru odległości dokonuje się wzdłuż ciągów komunikacyjnych od drzwi wejściowych miejsc określonych w ust. 1, do drzwi wejściowych miejsc sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych. (Uchwała nr XXXVIII/ 205/ 09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 20 kwietnia 2009 roku).

O ile sama uchwała wskazuje, jak tę odległość liczyć, to problem nie jest tak palący (choć nie zawsze – o czym przeczytaj tutaj).

Problem pojawia się w przypadku, gdy uchwała rady gminy nie określa sposobu liczenia odległości np. uchwała nr XXXII/204/06 Rady Gminy Rokitno z dnia 31 sierpnia 2006 r. Co wtedy zrobić?

Z taką sytuacją zmierzył się WSA w Poznaniu w wyroku z 1 grudnia 2011 r., sygn. akt IV SA/Po 1044/11, gdzie zauważono, że:

Sąd stwierdził, iż przepis ten nie może się jednak ostać. Powodem jest brak określenia (identyfikacji) w § 2 ust. 2 Uchwały, w sposób dostatecznie precyzyjny i jasny, punktów, pomiędzy którymi należy dokonywać pomiaru ustalonej odległości 20 m. W tym zakresie zastrzeżenia może budzić już samo wskazanie, iż ma to być odległość “od obiektów” (szkół, innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych). W szczególności bowiem nie wiadomo, czy chodzi w tym przypadku o zewnętrzny obrys budynku (budowli) stanowiącego ów obiekt, czy raczej o granice posesji (działki), na której taki budynek (budowla) jest zlokalizowany (np. teren szkoły ogrodzony płotem obejmujący nie tylko sam budynek szkoły, ale także boisko sportowe i pozostałą infrastrukturę).

Taki sam problem dostrzeżono w przypadku punktów sprzedaży alkoholu:

Jeszcze większe trudności wiążą się jednak z ustaleniem – dla potrzeb pomiaru wymaganej odległościjak należy rozumieć pojęcie “punktu sprzedaży napojów alkoholowych”. A mianowicie, czy wspomnianego pomiaru należy dokonywać np.: do granicy działki (posesji), na której taki punkt jest zlokalizowany; do ściany budynku (obiektu handlowego), w którym się mieści; do wejścia na tę posesję / do tego budynku; czy może do punktu kasowego lub innego jeszcze punktu w przestrzeni.

Te rozważania doprowadziły WSA w Poznaniu do wniosku, że regulacja zawarta w uchwale jest wadliwa:

Powyższe niejasności związane z wykładnią § 2 ust. 2 Uchwały – mogące w praktyce skutkować arbitralnością rozstrzygnięć organu stosującego ten przepis Uchwały – prowadzą do wniosku, iż analizowana regulacja istotnie narusza prawo poprzez nie dość jednoznaczne i zgodne z zasadami prawidłowej legislacji (art. 2 Konstytucji) określenie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania alkoholu, jak tego wymaga przepis art. 12 ust. 2 u.w.t.

Wniosek dość daleko idący. Czy takie sytuacje nie przemawiają za tym, aby sposób liczenia odległości uregulować w ustawie, jednolicie dla wszystkich gmin? Iwo Fisz

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

{ 1 trackback }

Poprzedni wpis:

Następny wpis: