Zmiany w przepisach o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność

Dnia 6 grudnia 2018 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Wprowadza ona ważne zmiany w przepisach dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego. Nie jest to finalna wersja przepisów, bo teraz nimi zajmie się Senat.

Wśród najważniejszych zmian, można wymienić:

  1. w prowadzenie 30-dniowego terminu na wydanie zaświadczenia o przekształceniu – w przypadku, gdy wniosek właściciela lokalu jest uzasadniony potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo właściciela gruntu uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu

  2. uregulowanie, że organem wyższego stopnia w sprawach dotyczących gruntów stanowiących przed dniem przekształcenia własność Skarbu Państwa jest wojewoda

  3. ważna regulacja dla przedsiębiorców, głównie z uwagi na przepisy o pomocy de minimis – właściciel gruntu będący przedsiębiorcą, w odniesieniu do nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art.3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646,1479, 1629, 1633 i 2212), z uwzględnieniem art. 14, może w terminie 3miesięcy od dnia przekształcenia złożyć właściwemu organowi oświadczenie o zamiarze wnoszenia opłaty przez okres od 99 lat do 33 lat (przy stawkach opłat rocznych 1%-3%) lub nawet przez okres, w którym suma opłat nie przekroczy wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej podstawę ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego –jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego jest wyższa niż 3%

  4. za dzień udzielenia pomocy publicznej uznaje się dzień wydania określonego w przepisach zaświadczenia

Niewątpliwie, zmiany te częściowo są odpowiedzią na krytykę istniejącej regulacji. Są one jednak daleko niewystarczające (zwłaszcza nie precyzują kwestii tego jakie nieruchomości podlegają przekształceniu).

Nowelizacja niestety utrzymuje formę zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie, mimo że wyjaśnienie kwestii przekształcenia będzie częstokroć wymagało postępowania dowodowego i właściwa byłaby forma decyzji administracyjnej.

Nowy, 30-dniowy termin na wydanie zaświadczenia jest w mojej ocenie w niektórych przypadkach bardzo mało realny (np. w sytuacji, gdy współużytkownikiem nieruchomości był cudzoziemiec, a nabycie wymaga zezwolenia ministra).

Cieszy mnie natomiast zmiana w kwestii pomocy de minimis, bo dotychczasowe przepisu mogły skutkować (jak się wydaje, niezamierzoną) bardzo trudną sytuacją finansową dla niektórych beneficjentów przekształceń.

Iwo Fisz

Specjalizuję się w prawie administracyjnym. Doradzam w zakresie gospodarki nieruchomościami, zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony przyrody i środowiska.

Podobne artykuły

2 Komentarze do tego wpisu post

  1. Kamil pisze:

    A ja jestem ciekaw jak będzie wyglądała kwestia przekształcenia gruntów w zakresie garaży podziemnych w blokach mieszkalnych. Normalną praktyką od kilku lat było stosowanie stawki 3% od garaży podziemnych stanowiących odrębny lokal. W świetle art 1 ustawy przekształceniowej takie garaże winno się traktować jako nieruchochomosc mieszkalna o ile są wykorzystywane do racjonalnego korzystania z budynku mieszkalnego.
    Jak w takim razie uzasadnić stosowaną stawkę 3%? Skąd organ będzie wiedział że ma przekształcić też grunt pod takim garażem skoro u niego nie jest to grunt do celów mieszkaniowych? Czuję że będzie zamieszanie 🙂

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *