Posts in Category

użytkowanie wieczyste

Przepisy ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przewidują, że przekształcenie to nastąpi z mocy prawa, bez względu na wolę zainteresowanych podmiotów. Z tego powodu, mogą one być bardzo niebezpiecznie w przypadku przedsiębiorców. Grunty w użytkowaniu wieczystym, zabudowane na cele mieszkaniowe, mogą być bowiem w użytkowaniu wieczystym przedsiębiorcy. Na skutek przekształcenia, uzyska on prawo własności tych gruntów, czyli korzyść. Trzeba przy tym pamiętać, że co do zasady pomoc przyznawana przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym

Wczoraj Prezydent podpisał ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Ustawa ma wejść w życie 30 dni od dnia jej ogłoszenia. Dzisiejszy wpis ma dość przewrotny charakter. Chcę pokazać, jakie potencjalnie zagrożenie niesie za sobą ustawa dotyczącej przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w trybie przepisów tej ustawy właściciel ponosi, na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu, roczną opłatę przekształceniową. Opłata jest wnoszona przez okres 20 lat, liczony od dnia przekształcenia i płatna jest do dnia 31 marca każdego roku (termin może zostać odroczony lub płatności może zostać rozłożona na raty). W przypadku zabudowy mieszkalnej, stawka opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 1 %, więc za 1/5 wartości nieruchomości (nie licząc zmian wartości pieniądza w czasie, możliwości obracania nim przez 20 lat i waloryzacji) z użytkownika wieczystego staniesz się właścicielem

Projekt ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów przewiduje, że prawo użytkowania wieczystego stanie się z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2019 r. (co do zasady) prawem własności nieruchomości. W przypadku współużytkowania wieczystego wysokość udziałów we współwłasności gruntów odpowiada wysokości udziałów we współużytkowaniu wieczystym. Przekształcenie nie zmieni więc proporcji udziału w prawie do nieruchomości. Kwestia przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ma jednak wymiar znacznie szerszy. Z tej przyczyny, projekt przewiduje, że istniejące w dniu przekształcenia obciążenia użytkowania wieczystego stają się obciążeniami nieruchomości,

Jednym z najważniejszych newsów ostatnich dni są plany przekształcenia  prawa użytkowania wieczystego we własność. Projekt ustawy został przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów i został skierowany do Sejmu. Aktualny stan prac nad projektem można śledzić na stronie Sejmu. Z samym projektem można zapoznać się tutaj. Projekt zakłada przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa.  Projekt nie dotyczy jednak wszystkich gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste. Nową regulacją mają zostać objęte przez grunty zabudowane na cele mieszkaniowe, czyli należy rozumieć nieruchomości zabudowane wyłącznie: 1) budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, lub 2) budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których

1 2 Strona 2 z 2