All posts by

Iwo Fisz

Organ samorządu doktorantów jest zobowiązany do udostępniania informacji publicznej. Dlaczego? Ponieważ dysponuje on majątkiem publicznym. Stanowi o tym art. 202 ust. 6 zd. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o szkolnictwie wyższym z związku z art. 208 ust. 2 tej ustawy: Organy samorządu studenckiego decydują w sprawach rozdziału środków finansowych przeznaczonych przez organy uczelni na cele studenckie. Podmioty dysponujące majątkiem publicznym są zobowiązane do udostępniania informacji publicznej (art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej). Ten sam przepis

Wszyscy przywykli do tego, że decyzje administracyjne mają formę pisemną. Nic w tym dziwnego, skoro K.p.a. wymienia wśród zasad postępowania zasadę pisemności (art. 14 K.p.a.). Czasem jednak decyzje mogą być wydawane w innej postaci – np. ogłaszane są ustnie. Przykład takiej sytuacji można znaleźć w przypadku zgromadzeń publicznych. Przepis art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 1990 r. o Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. Nr 51, poz. 297 z późn. zm.)  stanowi, że: Rozwiązanie zgromadzenia na podstawie ust. 1 następuje przez wydanie decyzji ustnej, poprzedzonej trzykrotnym ostrzeżeniem uczestników zgromadzenia o

W różnych przepisach (np. art. 27 par. 1 pkt 7 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji) pojawia się pojęcie pieczęci urzędowych. Co to takiego? Czy to zwykła pieczątka urzędu? Otóż nie. Pieczęcie urzędowe mają regulację ustawową, zawartą w art. 16c ust. 1 ustawy z dnia z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz.U. Nr 7, poz. 18 z późn. zm.). Jest to zatem: metalowa, tłoczona pieczęć okrągła zawierająca pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, a w otoku napis odpowiadający nazwie podmiotu

W prawie materialnym można się zrzec roszczenia. A czy można zrzec się prawa procesowego, jakim jest prawo do zaskarżenia decyzji administracyjnej? Prof. B. Adamiak charakteryzuje zrzeczenie się prawa do odwołania następującymi słowami: Zrzeczenie prawa odwołania jest czynnością prawną strony, którą strona do końca terminu do złożenia odwołania może cofnąć przez złożenie odwołania. Tak zatem jak prawo odwołania, tak i zrzeczenie prawa odwołania oparte jest na pełnej zasadzie rozporządzalności. Od woli strony, w terminie ustawowym do złożenia odwołania, zależy cofnięcie czynności zrzeczenia prawa odwołania (B. Adamiak [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz.,

Wyobraźmy sobie taką sytuację: obok Twojej działki planowana jest duża inwestycja. Sąsiedzi rozmawiają na temat tego, ile potrwają prace, jakie pismo przyszło z urzędu itd. Wszyscy otrzymują decyzję administracyjną, a Ty nie. Urząd o Tobie “zapomniał” i nie uznał Cię za stronę w postępowaniu. I co teraz? Czy możesz złożyć odwołanie od tej decyzji? Fakt bycia stroną w postępowaniu wynika z istnienia interesu prawnego, a nie z faktu uczestnictwa w postępowaniu. Nawet jeśli organ I instancji pominął osobę i nie brała ona udziału w postępowaniu, to nadal jest ona stroną.

1 46 47 48 49 50 Strona 48 z 50