Brak oceny oddziaływania na środowisko

Iwo Fisz        29 stycznia 2016        Komentarze (1)

Mnie się podobają melodie, które już raz słyszałem – powiedział inżynier Mamoń.

W prawie jest podobnie. Lubimy rozwiązania typowe, klasyczne. Podobne do tego, co znamy.

Dlatego takie problemy sprawa ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Charakteryzuje się ona wieloma odmiennościami procesowymi w stosunku do k.p.a.

Przykładem regulacji, która potrafi sprawić problemy są art. 63 ust. 1 i 2 oraz art. 65 ust. 2 tej ustawy. Dotyczą one postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Postanowienie to determinuje kształt postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej.

Organ może stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko lub nie stwierdzić takiej potrzeby. Oba rozstrzygnięcia przybierają formę postanowienia.

Trzeba jednak pamiętać, że zażalenie przysługuje tylko na postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (art. 65 ust. 2 ustawy).

Na postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko nie przysługuje zażalenie. Przypomniał to Naczelny Sąd Administracyjny w wydanym dziś wyroku w sprawie II OSK 1320/14, wydanym na skutek skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie w sprawie II SA/Lu 542/13.

Jeśli zażalenie nie przysługuje, to należy stwierdzić jego niedopuszczalność, zaś strona może kwestionować wydane postanowienie w odwołaniu od decyzji (art. 142 k.p.a.).

Iwo Fisz

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

Sandra Sierpień 1, 2016 o 17:41

Dzień dobry !

Czy postanowienie takie możemy kwestionować pisząc od niego odwołanie w terminie 14 dni do organu wyższej instancji ?

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: