Ocena raportu oddziaływania na środowisko

Przepisy ustawy  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (nazwa tej ustawy jest powodem żartów od samego początku) obowiązują już kilka lat, jednak cały czas przysparza ona dużej ilości problemów w praktyce.

Jedną z głównych przyczyn tych trudności są odmienności proceduralne od ogólnych zasad postępowania administracyjnego, do których przyzwyczajone są strony i organy administracji.

Dziś chciałbym wskazać na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z 9 września 2015 r. (sygn. akt II SA/Bd 591/15. Dotyczy on m.in. zakresu oceny raportu oddziaływania na środowisko przez organ administracji. Nie jest bowiem nowością, że raport jest kluczowym dokumentem w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W powyższym wyroku WSA w Bydgoszczy wskazał, że:

Raportowi o oddziaływaniu przedsięwzięcia  na środowisko przysługuje szczególna wartość dowodowa, która wynika z kompleksowego charakteru analizy planowanego do realizacji przedsięwzięcia. Podważenie jego ustaleń mogłoby nastąpić jedynie, co do zasady, poprzez przestawienie równie kompletnej analizy uwarunkowań przyrodniczych (tzw. kontrraportu), sporządzonej przez specjalistów dysponujących równie fachową wiedzą jak autorzy raportu, której wnioski pozostawałyby w rażącej sprzeczności do tych zawartych w raporcie przedłożonym przez inwestora.

Jest to pogląd daleko idący:

 1. brak jest wymogów co do kwalifikacji autorów raportu, trudno zatem stawiać takie wymogi autorom kontrraportu,
 2. teoria o szczególnej ocenie raportu jest trudna do obrony na gruncie przepisów u.o.o.ś.; dla porównania – szeroko przyjmuje się, że operaty szacunkowego podlegają ocenie pomimo przepisów o ich ocenie przez organizację zawodową rzeczoznawców
 3. sporządzenie kontrraportu wiążę się z bardzo istotnymi kosztami.

Jestem ciekaw, czy pogląd WSA w Bydgoszczy zostanie przyjęty przez NSA i przez inne WSA.

 

Iwo Fisz

Iwo Fisz

Specjalizuję się w prawie administracyjnym. Doradzam w zakresie gospodarki nieruchomościami, zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony przyrody i środowiska.

Podobne artykuły

2 Komentarze do tego wpisu post

 1. Paweł pisze:

  Jak coś będziesz wiedział w tej sprawie mam nadzieje, że się podzielisz.

 2. Waldek pisze:

  NSA podobnie już się wypowiedziało:
  1. wyrok NSA z dnia 18 marca 2009 r., sygn. akt II OSK 383/08, Lex nr 526577
  2. http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/D12323080C

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *