Ocena raportu oddziaływania na środowisko

Iwo Fisz        04 listopada 2015        2 komentarze

Przepisy ustawy  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (nazwa tej ustawy jest powodem żartów od samego początku) obowiązują już kilka lat, jednak cały czas przysparza ona dużej ilości problemów w praktyce.

Jedną z głównych przyczyn tych trudności są odmienności proceduralne od ogólnych zasad postępowania administracyjnego, do których przyzwyczajone są strony i organy administracji.

Dziś chciałbym wskazać na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z 9 września 2015 r. (sygn. akt II SA/Bd 591/15. Dotyczy on m.in. zakresu oceny raportu oddziaływania na środowisko przez organ administracji. Nie jest bowiem nowością, że raport jest kluczowym dokumentem w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W powyższym wyroku WSA w Bydgoszczy wskazał, że:

Raportowi o oddziaływaniu przedsięwzięcia  na środowisko przysługuje szczególna wartość dowodowa, która wynika z kompleksowego charakteru analizy planowanego do realizacji przedsięwzięcia. Podważenie jego ustaleń mogłoby nastąpić jedynie, co do zasady, poprzez przestawienie równie kompletnej analizy uwarunkowań przyrodniczych (tzw. kontrraportu), sporządzonej przez specjalistów dysponujących równie fachową wiedzą jak autorzy raportu, której wnioski pozostawałyby w rażącej sprzeczności do tych zawartych w raporcie przedłożonym przez inwestora.

Jest to pogląd daleko idący:

  1. brak jest wymogów co do kwalifikacji autorów raportu, trudno zatem stawiać takie wymogi autorom kontrraportu,
  2. teoria o szczególnej ocenie raportu jest trudna do obrony na gruncie przepisów u.o.o.ś.; dla porównania – szeroko przyjmuje się, że operaty szacunkowego podlegają ocenie pomimo przepisów o ich ocenie przez organizację zawodową rzeczoznawców
  3. sporządzenie kontrraportu wiążę się z bardzo istotnymi kosztami.

Jestem ciekaw, czy pogląd WSA w Bydgoszczy zostanie przyjęty przez NSA i przez inne WSA.

 

Iwo Fisz

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Paweł Listopad 23, 2015 o 14:02

Jak coś będziesz wiedział w tej sprawie mam nadzieje, że się podzielisz.

Odpowiedz

Waldek Czerwiec 16, 2016 o 11:35

NSA podobnie już się wypowiedziało:
1. wyrok NSA z dnia 18 marca 2009 r., sygn. akt II OSK 383/08, Lex nr 526577
2. http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/D12323080C

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: