Użytkowanie wieczyste: jak zakwestionować opłatę za przekształcenie?

O tym, że przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wiąże się z opłatą, pisałem już w poprzednich wpisach. Dziś chciałbym poświęcić kilka słów temu, jak można będzie kwestionować opłatę z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego.

Dowodem potwierdzającym przekształcenie prawa użytkowania wieczystego ma być zaświadczenie, wydawane przez właściwy organ. W tym zaświadczeniu  potwierdza się przekształcenie oraz informuje o obowiązku wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowe,  wysokości i okresie wnoszenia tej opłaty, a także możliwości wniesienia opłaty jednorazowo i zasadach jej wnoszenia.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie zgadza się z zawartą w zaświadczeniu informacją o wysokości i okresie wnoszenia opłaty, może złożyć w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia zaświadczenia, wniosek o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia tej opłaty w drodze decyzji. Pouczenie o możliwości złożenia takiego wniosku powinno być zawarte w zaświadczeniu.

Do czasu zakończenia postępowania ustalającego wysokość i okres wnoszenia opłaty, opłata wnoszona jest w wysokości wskazanej w zaświadczeniu. Ustalona w postępowaniu wysokość opłaty obowiązuje od dnia przekształcenia. W konsekwencji uwzględnienia wniosku właściciela, może powstać różnica między kwotą należną a kwotą wpłaconą.  W takim przypadku, właściwy organ zawiadamia wnioskodawcę o:

1)     zaliczeniu na poczet przyszłych opłat nadwyżki wniesionej opłaty – w przypadku nadpłaty;

2)     dopłacie do opłaty odpowiadającej różnicy pomiędzy wniesioną opłatą a nową wysokością opłaty – w przypadku niedopłaty.

Wniosek taki może też złożyć nabywca nieruchomości – o tym pisałem we wcześniejszym wpisie.

Co istotne, w obu przypadkach (tj. gdy wniosek składa właściciel nieruchomości i gdy składa go nabywca), nie ma przepisu, który przewidywałby, że na skutek złożenia wniosku nie orzeka się na niekorzyść wnioskodawcy. Możliwa jest zatem sytuacja, w której wysokość opłaty przekształceniowej wyliczono błędnie, a na skutek wniosku właściciela (nabywcy) zostanie ona podwyższona, a nie zmniejszona.

Od decyzji w sprawie ustalenia opłaty będzie przysługiwało odwołanie na zasadach ogólnych, zaś w dalszej konsekwencji – skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

 

Iwo Fisz

Specjalizuję się w prawie administracyjnym. Doradzam w zakresie gospodarki nieruchomościami, zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony przyrody i środowiska.

Podobne artykuły

 1. Jakub pisze:

  Dzień dobry,

  Czy istnieją jakieś konkretne powody do zakwestionowania złożonego wniosku? Zastanawiam się nad konstrukcją takiego wniosku, i ewentualnych odrzuceń.

  • Iwo Fisz pisze:

   Wysokość opłaty jest dość jasna (art. 7 ust. 2 i 3 ustawy), więc tryb ten będzie częściej służyć do korygowania błędów, a nie do merytorycznych sporów. Oczywiście, mogą być też sytuacje odmienne – np. gdy właściciel będzie twierdził, że w ogóle nie jest zobowiązany do wniesienia opłaty (np. art. 8 ustawy).

 2. Grzegorz pisze:

  Czy fakt przekształcenia prawa do wieczystego użytkowania na prawo własności musi zostać wpisany przez notariusza do księgi wieczystej? Jeśli tak, to ile kosztuje taka usługa? Zbyt wiele czynności prawnych związanych z nieruchomościami wymaga podpisu specjalisty…

 3. radcapulawy pisze:

  Świetne rady, będę bardzo ludziom polecać ten artykuł.

 4. Dariusz pisze:

  W jakich przypadkach właściciel nie jest zobowiązany do wniesienia opłaty?

  • Iwo Fisz pisze:

   Chodzi o sytuacje z art. 8 ustawy – parki narodowe, jednorazowe wniesienie opłat rocznych za cały okres oraz uzyskanie użytkowania wieczystego w trybie tzw. dekretu Bieruta lub innych tytułów prawnych, w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa przed dniem 5 grudnia 1990 r.

 5. Piotr pisze:

  Czy można złożyć wniosek o ustalenie wysokości opłaty jednorazowej w drodze decyzji nieruchomości jaką jest garaż znajdujący się w budynku mieszkalnym dla, którego prowadzona jest odrębna księga wieczysta? Zgodnie z opinią Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju nic nie stoi na przeszkodzie by Gminy stosowały bonifikaty na garaż lub miejsca parkingowe w wysokości bonifikaty oferowanej na mieszkania (Gdańsk 95%)
  Zgodnie z otrzymaną informacją UM Gdańsk opłata jednorazowa stanowi iloczyn wysokości opłaty obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej oraz liczby lat pozostałych do upływu okresu 20 lat, licząc od dnia przekształcenia. W moim wypadku wynosi 86,29zł x 20 lat tj 1725,80zł
  Z uwagi na fakt iż nie spełniam warunków Uchwały Rady Miasta Gdańsk nr III/12/18 z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie określenia warunków udzielenia oraz wysokości stawek procentowych bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności tych gruntów ponoć do opłaty jednorazowej za garaż nie można zastosować bonifikaty w wysokości 95%.
  Garaż podobnie jak mieszkanie nie jest wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej więc czy nie jest możliwe zwrócenie się o uzyskanie bonifikaty 95%

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *