Szkolnictwo wyższe: czy ocena z egzaminu może zostać zaskarżona do sądu?

Prawo o szkolnictwie wyższy stanowi, że niektóre z rozstrzygnięć podejmowanych wobec studenta stanowią decyzje administracyjną (np. decyzja w sprawie skreślenia studenta z listy studentów). Przepis art, 207 ust. 1 Prawa o szkolnictwie wyższym stanowi m.in. o decyzjach

…podjętych przez organy uczelni w indywidualnych sprawach studentów i doktorantów…

Czy w tej kategorii mieszczą się oceny z egzaminów zdawanych w toku studiów?

 Nie ulega wątpliwości, że oceny z egzaminów wpływają na sytuację prawną studenta – decydują np. o otrzymaniu stypendium naukowego, przyjęciu na seminarium czy konieczności powtarzania roku. Czy jednak student może kwestionować zasadność otrzymania danej oceny poza strukturami uczelni – w szczególności przed sądem administracyjnym?

Odpowiedź na to pytanie trzeba rozpocząć od wskazania, że uczelnia jest zakładem administracyjnym. W konsekwencji, stosunki administracyjnoprawne nawiązywane ze studentami nie zawsze będą wynikać z decyzji administracyjnych, ale mogą być też częścią władztwa zakładowego. Rozstrzygnięcia będące wykonywaniem władztwa zakładowego to akty administracyjne wewnętrzne; nie stanowią one o nawiązaniu, przekształceniu czy ustaniu stosunku administracyjnoprawnego (E. Ochendowski, Zakład administracyjny jako podmiot administracji państwowej, Poznań 1969, str. 214).

Przykładem takiego aktu wewnętrznego – będącego jednocześnie wyrazem autonomii uczelni, zagwarantowanej konstytucyjnie – jest ocena prac egzaminacyjnych (por. postanowienie WSA w Poznaniu z 2 czerwca 2010 r., sygn. akt II SAB/Po 6/10 czy wyrok WSA w Warszawie z dnia 8 sierpnia 2008 r., I SA/Wa 133/08).Rozstrzygnięcie to nie zostało również poddane kognicji sądów administracyjnych na mocy przepisu szczególnego.

W konsekwencji, sąd administracyjny nie ma kognicji do badania oceny z egzaminu uzyskanej przez studenta. Skarga do WSA w tym zakresie powinna ulec odrzuceniu.

Iwo Fisz

Specjalizuję się w prawie administracyjnym. Doradzam w zakresie gospodarki nieruchomościami, zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony przyrody i środowiska.

Podobne artykuły

  1. temelin pisze:

    Ciekawe, że są aż dwa orzeczenia na ten temat 🙂

  2. Iwo Fisz pisze:

    Orzeczeń jest więcej, ale część z nich dotyczy oceny egzaminów wstępnych.

  3. krol pisze:

    Nie do końca tak jest, czytałem o tym w zeszytach naukowych sądownictwa administracyjnego w numerze 2 z 2012 r.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *