Szkolnictwo wyższe: ograniczenie podstaw odwołania

Iwo Fisz        16 czerwca 2011        2 komentarze

Zasadą w postępowaniu administracyjnym jest, że odwołanie skutkuje ponownym, merytorycznym rozpoznaniem całości sprawy.

Zasada ta doznaje jednak ograniczeń w przypadkach przewidzianych w ustawach szczególnych. Przykładem takiej sytuacji jest odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej w postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia (art. 169 ust. 8 Prawa o szkolnictwie wyższym):

Od decyzji komisji rekrutacyjnej służy odwołanie, w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji, do uczelnianej komisji rekrutacyjnej, powołanej w trybie określonym przez statut. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia, określonych zgodnie z ust. 2. Decyzję podejmuje rektor po rozpatrzeniu wniosku uczelnianej komisji rekrutacyjnej. Decyzja rektora jest ostateczna.

W postępowaniu tym stosuje się odpowiednio przepisy K.p.a. (art. 207 ust. 1 Prawa o szkolnictwie wyższym), przy czym

odpowiednie stosowanie przepisów k.p.a. oznacza bowiem konieczność zachowania przez organ minimum procedury administracyjnej, niezbędnej do załatwienia spraw i zagwarantowania ustawowych uprawnień strony, przy zachowaniu autonomii szkoły wyższej (wyrok WSA w Łodzi z dnia 10 września 2009 r., sygn. akt III SA/Łd 283/09)

Przepis art. 169 ust. 8 zd. 2 określa podstawy odwołania, do których należą naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia, określonych przez senat uczelni wyższej.

Oznacza to – w konsekwencji – że w postępowaniu sądowoadministracyjnym, zainicjowanym skargą na decyzję rektora, zaskarżona decyzja jest kontrolowana jedynie w zakresie zgodności z prawem  postępowania decyzyjnego uprawnionych organów. Sąd administracyjny nie bada zarzutów  dotyczących przyjętych przez uczelnię zasad naboru kandydatów na studia (tak WSA w Warszawie w wyroku z 4 czerwca 2009 r., sygn akt. I SA/Wa1513/08)

 

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

temelin Czerwiec 16, 2011 o 20:34

“ozna­cza bowiem koniecz­ność zacho­wa­nia przez organ mini­mum pro­ce­dury admi­ni­stra­cyj­nej” co można rozumieć jako to minimum ?

a tu ciekawy motyw z Olsztyna, może słyszałeś:
http://olsztyn.gazeta.pl/olsztyn/1,48726,8537146,Spor_o_indeks_uniwersytetu__Na_razie_gora_maturzysta.html

Odpowiedz

Iwo Fisz Czerwiec 16, 2011 o 20:45

“Odpowiednie stosowanie przepisów KPA, m.in. w sprawie skreślenia studenta z listy studentów, polega na zachowaniu przez organ minimum procedury administracyjnej, niezbędnej do załatwienia sprawy i zagwarantowania ustawowych uprawnień strony. Rozstrzygnięcia wydane w tego typu sprawach powinny być zatem starannie uzasadnione, z odniesieniem się do okoliczności danej sprawy” (wyrok WSA w Gdańsku z 3.12.2009 r., III SA/Gd 368/09. W tak generalnie – na bank należy stosować przepisy o doręczaniu decyzji administracyjnej czy związaniu organu decyzją.

Znam ten wyrok, jest już prawomocny (http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/B83D15007D); P.B. jest postrachem UWM – a z tego miejsca go serdecznie pozdrawiam :).

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: