Ochrona zabytków: kto płaci za wykonanie prac nakazanych przez konserwatora?

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., nr 162, poz. 1568 ze zm.) posługuje się w wielu przypadkach konstrukcją uznania administracyjnego.

Jednocześnie, przepisy tej ustawy są podstawą do nakładania obowiązków – np. obowiązku prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku, zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie (art. 5 pkt 2 i3 ustawy). Decyzje te są podejmowane w ramach uznania administracyjnego.

Obowiązek wykonywania prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku obciąża podmioty dysponujące tytułem prawnym do zabytku, wynikającym z:

(…) prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu albo ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego (…) (art. 49 ust. 1 ustawy)

Nakazanie wykonania prac następuje w drodze decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków (art. 49 ust. 1 ustawy). Realizacja tego obowiązku może być bardzo kosztowna, stąd pytanie – kto za to płaci?

Jak można się spodziewać, płaci jednostka, a nie organ. Wyraz temu dał WSA w Warszawie w wyroku z dnia 23 kwietnia 2009 r., sygn. akt I SA/Wa 48/09, gdzie stwierdzono, że:

Nie ulega wątpliwości, że nakazane prace (…) stanowią znaczne obciążenie finansowe dla właściciela, jednakże argumenty natury ekonomicznej, a nie prawnej nie mogą być przesłanką do rezygnacji z działań dążących do zachowania substancji i wartości zabytkowej przedmiotowego budynku, w momencie ich realnego zagrożenia postępującą degradacją.

Nie oznacza to jednak, że podmiot mający tytuł prawny do zabytku musi samodzielnie ponosić wszelkie koszty związane z  prowadzeniem prac. Podmioty te mogą ubiegać się bowiem o dofinansowanie prac na poziomie krajowym i samorządowym – więcej na ten temat w dalszych wpisach.

Iwo Fisz
Podobne artykuły

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *