Ochrona zabytków: kto płaci za wykonanie prac nakazanych przez konserwatora?

Iwo Fisz        30 czerwca 2011        Komentarze (0)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., nr 162, poz. 1568 ze zm.) posługuje się w wielu przypadkach konstrukcją uznania administracyjnego.

Jednocześnie, przepisy tej ustawy są podstawą do nakładania obowiązków – np. obowiązku prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku, zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie (art. 5 pkt 2 i3 ustawy). Decyzje te są podejmowane w ramach uznania administracyjnego.

Obowiązek wykonywania prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku obciąża podmioty dysponujące tytułem prawnym do zabytku, wynikającym z:

(…) prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu albo ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego (…) (art. 49 ust. 1 ustawy)

Nakazanie wykonania prac następuje w drodze decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków (art. 49 ust. 1 ustawy). Realizacja tego obowiązku może być bardzo kosztowna, stąd pytanie – kto za to płaci?

Jak można się spodziewać, płaci jednostka, a nie organ. Wyraz temu dał WSA w Warszawie w wyroku z dnia 23 kwietnia 2009 r., sygn. akt I SA/Wa 48/09, gdzie stwierdzono, że:

Nie ulega wątpliwości, że nakazane prace (…) stanowią znaczne obciążenie finansowe dla właściciela, jednakże argumenty natury ekonomicznej, a nie prawnej nie mogą być przesłanką do rezygnacji z działań dążących do zachowania substancji i wartości zabytkowej przedmiotowego budynku, w momencie ich realnego zagrożenia postępującą degradacją.

Nie oznacza to jednak, że podmiot mający tytuł prawny do zabytku musi samodzielnie ponosić wszelkie koszty związane z  prowadzeniem prac. Podmioty te mogą ubiegać się bowiem o dofinansowanie prac na poziomie krajowym i samorządowym – więcej na ten temat w dalszych wpisach.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: