Czy można umówić się z gminą co do treści planu miejscowego?

Realizacja dużych inwestycji często wiąże się z zaangażowaniem podmiotów samorządowych. Ponieważ jednym z istotnych elementów przedsięwzięcia są kwestie planowania przestrzennego, inwestor na etapie przygotowania inwestycji chciałby mieć pewność co do tego, czy gmina wprowadzi miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego odpowiadający jego potrzebom.

Pojawia się pomysł, aby kwestię treści miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ustalić w umowie z gminą. 

Dotarłem ostatnio do ciekawego poglądu Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, który stwierdził w wyroku, że:

Daleko idące wątpliwości budzi już jednak przyjęcie możliwości stosowania instrumentów cywilnoprawnych dla załatwiania spraw, w których gmina występuje w sposób władczy, jako organ władzy publicznej, czyli w sferze tzw. imperium.

Przepisy prawa nie dają wprost kompetencji organom administracji publicznej do zawierania tego rodzaju umów, mających w istocie bardziej charakter czynności administracyjnoprawnych, niż cywilnych (por. D. Kijowski, „W sprawie charakteru prawnego umów zawieranych przez organy administracji”, Państwo i Prawo, nr 6 z 1987r, str. 77 i nast.). Wydaje się to dopuszczalne jedynie w sytuacji, gdyby stronami takiej umowy stały się wszystkie podmioty potencjalnie zainteresowane rozstrzygnięciem określonej sprawy.

Niedopuszczalne w związku z tym jest tym bardziej (arg. a fortiori) zobowiązanie się gminy do wydania (uchwalenia) aktu powszechnie obowiązującego prawa miejscowego o określonej treści, w tym planu zagospodarowania przestrzennego, na podstawie umowy zawartej z jednym tylko zainteresowanym podmiotem.

Wyróżnienia w tekście pochodzą od Sądu.

Może jednak potrzebny byłby instrument, który pozwalałby na uregulowanie tego w umowie?

Iwo Fisz

Iwo Fisz

Specjalizuję się w prawie administracyjnym. Doradzam w zakresie gospodarki nieruchomościami, zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony przyrody i środowiska.

Podobne artykuły
Memento mori

3 Komentarze do tego wpisu post

  1. JWB pisze:

    Czy można prosić o sygnaturę wyroku?

  2. JWB pisze:

    Dziękuje 🙂

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *