Deregulacja

Deregulacja dotknęła również zawód urbanistów. Czy to dobrze, czy źle – to inna kwestia. Nie można jednak pominąć faktu, że od 10 sierpnia 2014 r. zmieniło się brzmienie art. 5 oraz art. 50 ust. 4 i art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Związane jest to ze złagodzeniem dostępu do wykonywania czynności związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym.

Zgodnie z aktualnie już obowiązującym art. 5 ustawy:

Projekty planów zagospodarowania przestrzennego województwa, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzają osoby, które spełniają jeden z warunków:
1)   nabyły uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym na podstawie ustawy z dnia 12 lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1989 r. Nr 17, poz. 99, z późn. zm.);
2)   nabyły uprawnienia urbanistyczne na podstawie art. 51 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, z późn. zm.);
3)   posiadają kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskane na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 i 1650);
4)   posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie architektury, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej;
5)   posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie innym niż określony w pkt 4 oraz ukończyły studia podyplomowe w zakresie planowania przestrzennego, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej;
6)   są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli kwalifikacje zawodowe do projektowania zagospodarowania przestrzeni i zagospodarowania przestrzennego w skali lokalnej i regionalnej odpowiadające wymaganiom określonym w pkt 4 lub 5.
Taka zmiana wymusiła również zmianę art. 50 ust 4 i art. 60 ust. 4 ustawy, które przewidywały, że projekty decyzji WZ i ULICP powierzano osobie wpisanej na listę izby samorządu zawodowego urbanistów albo architektów. Obecnie, sporządzenie projektów tych decyzji powierza się:
osobie, o której mowa w art. 5, albo osobie wpisanej na listę izby samorządu zawodowego architektów posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej albo uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej.
Iwo Fisz

Specjalizuję się w prawie administracyjnym. Doradzam w zakresie gospodarki nieruchomościami, zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony przyrody i środowiska.

Podobne artykuły

3 Komentarze do tego wpisu post

  1. Adrian pisze:

    No proszę, deregulacja idzie pełną parą. Myślę, że to dobry kierunek zmian.

  2. Monika pisze:

    W moim wojewódzkim mieście wszystkie projekty WZ, analizy WZ są przygotowywane przez 1 osobę – kierownika Wydziału Urbanistyki Miasta. Co zmieni deregulacja ?

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *