Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – styczeń 2013 r.

Ustawodawca wprowadził 3 nowelizacje ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które wchodzą w życie w styczniu 2013 r. Oto przegląd ważniejszych zmian.

od 1 stycznia 2013 r.

  1. zmiana określenia właściwego ministra użytego w art. 8 w ust. 1 i 2, w art. 10 w ust. 4, w art. 16 w ust. 2 i 3, art. 40 oraz w art. 41 w ust. 1 w pkt 7, art. w art. 61 w ust. 6 oraz w art. 67 w ust. 2 i 3
  2. art. 45 otrzymuje brzmienie:  Art. 45. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa podlega okresowej ocenie. Zarząd województwa, co najmniej raz w czasie kadencji sejmiku, dokonuje przeglądu zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, opracowuje raport o jego stanie w zakresie określonym w art. 39 ust. 3 oraz sporządza ocenę realizacji inwestycji, o których mowa w art. 39 ust. 5, podlegającą zaopiniowaniu przez wojewódzką komisję urbanistyczno-architektoniczną. Wyniki tego przeglądu oraz raport jest przedstawiany sejmikowi województwa oraz przekazywany do wiadomości ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego.
  3. art. 46 otrzymuje brzmienie: Art. 46. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego:1) koordynuje zgodność planów zagospodarowania przestrzennego województw z koncepcją przestrzennego zagospodarowania kraju; 2) koordynuje współpracę transgraniczną i przygraniczną w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego; 3) przygotowuje okresowe raporty o stanie zagospodarowania przestrzennego kraju
  4. po art. 47 dodaje się art. 47a w brzmieniu: Art. 47a. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego dokonuje, w zakresie kształtowania ładu przestrzennego, przeglądu i analizy zasad, sposobu, a także warunków funkcjonowania instytucji, procedur i instrumentów oraz przedkłada Radzie Ministrów propozycje zmian, uwzględniając w szczególności koncepcję przestrzennego zagospodarowania kraju.
  5. w art. 49  uchyla się ust. 1, a ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Ministrowie i centralne organy administracji rządowej występują do marszałka właściwego województwa z wnioskiem o wprowadzenie programu do planu zagospodarowania przestrzennego województwa.

 od 21 stycznia 2013 r. 

Zniesiono obowiązek zwracania się do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w procedurze uchwalania studium uwarunkowań i miejscowego planu zagospodarowania

od 23 stycznia 2013 r.

W art. 52 ust. 2 ustawy, regulującym treść wniosku o wydanie decyzji, wprowadzono obowiązek określenia powierzchni terenu podlegającej przekształceniu oraz wymogi dotyczące treści wniosku o przypadku, gdy inwestycja dotyczy lokalizacji składowiska odpadów.

Iwo Fisz

Iwo Fisz

Specjalizuję się w prawie administracyjnym. Doradzam w zakresie gospodarki nieruchomościami, zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony przyrody i środowiska.

Podobne artykuły

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *