Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – styczeń 2013 r.

Iwo Fisz        22 stycznia 2013        Komentarze (0)

Ustawodawca wprowadził 3 nowelizacje ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które wchodzą w życie w styczniu 2013 r. Oto przegląd ważniejszych zmian.

od 1 stycznia 2013 r.

  1. zmiana określenia właściwego ministra użytego w art. 8 w ust. 1 i 2, w art. 10 w ust. 4, w art. 16 w ust. 2 i 3, art. 40 oraz w art. 41 w ust. 1 w pkt 7, art. w art. 61 w ust. 6 oraz w art. 67 w ust. 2 i 3
  2. art. 45 otrzymuje brzmienie:  Art. 45. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa podlega okresowej ocenie. Zarząd województwa, co najmniej raz w czasie kadencji sejmiku, dokonuje przeglądu zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, opracowuje raport o jego stanie w zakresie określonym w art. 39 ust. 3 oraz sporządza ocenę realizacji inwestycji, o których mowa w art. 39 ust. 5, podlegającą zaopiniowaniu przez wojewódzką komisję urbanistyczno-architektoniczną. Wyniki tego przeglądu oraz raport jest przedstawiany sejmikowi województwa oraz przekazywany do wiadomości ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego.
  3. art. 46 otrzymuje brzmienie: Art. 46. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego:1) koordynuje zgodność planów zagospodarowania przestrzennego województw z koncepcją przestrzennego zagospodarowania kraju; 2) koordynuje współpracę transgraniczną i przygraniczną w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego; 3) przygotowuje okresowe raporty o stanie zagospodarowania przestrzennego kraju
  4. po art. 47 dodaje się art. 47a w brzmieniu: Art. 47a. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego dokonuje, w zakresie kształtowania ładu przestrzennego, przeglądu i analizy zasad, sposobu, a także warunków funkcjonowania instytucji, procedur i instrumentów oraz przedkłada Radzie Ministrów propozycje zmian, uwzględniając w szczególności koncepcję przestrzennego zagospodarowania kraju.
  5. w art. 49  uchyla się ust. 1, a ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Ministrowie i centralne organy administracji rządowej występują do marszałka właściwego województwa z wnioskiem o wprowadzenie programu do planu zagospodarowania przestrzennego województwa.

 od 21 stycznia 2013 r. 

Zniesiono obowiązek zwracania się do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w procedurze uchwalania studium uwarunkowań i miejscowego planu zagospodarowania

od 23 stycznia 2013 r.

W art. 52 ust. 2 ustawy, regulującym treść wniosku o wydanie decyzji, wprowadzono obowiązek określenia powierzchni terenu podlegającej przekształceniu oraz wymogi dotyczące treści wniosku o przypadku, gdy inwestycja dotyczy lokalizacji składowiska odpadów.

Iwo Fisz

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: