Specustawa mieszkaniowa czeka na wejście w życie

W oczekiwaniu na podpis Prezydenta pod przepisami o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opublikowana została ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, czyli tzw. specustawa mieszkaniowa.

Ma ona ułatwić realizację inwestycji  mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Co kluczowe, inwestycję mieszkaniową lub inwestycję towarzyszącą realizuje się niezależnie od istnienia lub ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pod warunkiem że nie jest sprzeczna ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz uchwałą o utworzeniu parku kulturowego.

Zasadą jest jednak lokalizacja takich inwestycji w drodze uchwały rady gminy (miasta). Władze lokalne będą mogły zatem w dość łatwy sposób wprowadzić rozwiązania planistyczne sprzeczne z wcześniej przyjętymi przez ten sam organ w ramach planu miejscowego.

Uchwała taka ma być poprzedzona przygotowaniem koncepcji urbanistyczno-architektonicznej. Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna ma zawierać w szczególności informacje w zakresie:
1) struktury funkcjonalnej zabudowy i zagospodarowania terenu, w szczególności określenie podstawowych funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu;
2) układu urbanistycznego zespołów zabudowy i kompozycji architektonicznej obiektów o funkcji podstawowej;
3) przebiegu głównych elementów sieci uzbrojenia terenu oraz dróg publicznych i wewnętrznych niezbędnych dla obsługi proponowanej zabudowy i zagospodarowania terenu;
4) etapów realizacji proponowanej zabudowy i zagospodarowania terenu;
5) powiązania przestrzennego planowanej inwestycji z terenami otaczającymi.

Ma ona ponadto zawierać wizualizację. Standardy lokalizacji i realizacji inwestycji mieszkaniowych mają zapewniać przepisy ustawy, dotyczące umiejscowienia inwestycji, oraz nowy rodzaj aktu prawa miejscowego – uchwała o ustaleniu lokalnych standardów urbanistycznych.

Z uwagi na obszerność materii, będę pisał o tym w kolejnych wpisach. Nasuwająca się refleksja jest taka – skoro mamy w systemie prawnym już tak wiele specustaw (drogowa, przesyłowa, lotniskowa itp.), to może jednak „podstawowe” przepisy o realizacji inwestycji wymagają zmiany?

 

 

Iwo Fisz

Specjalizuję się w prawie administracyjnym. Doradzam w zakresie gospodarki nieruchomościami, zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony przyrody i środowiska.

Podobne artykuły

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *