Podpisanie załączników do decyzji o warunkach zabudowy

W celu ustalenia wymagań dla nowej zabudowy i zagospodarowania terenu, organ wyznacza wokół działki budowlanej, której dotyczy wniosek o ustalenie warunków zabudowy, obszar analizowany i przeprowadza na nim analizę funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu.

Wyniki tej analizy zawierające część tekstową i graficzną, stanowią załącznik do decyzji WZ.

Załączniki do decyzji stanowią integralną jej część. Oznacza to, że stosownie do art. 107 § 1 K.p.a. załączniki te, obok dokładnego oznaczenia decyzji, której dotyczą, muszą być opatrzone podpisem osoby uprawnionej do wydania tej decyzji z podaniem jej imienia, nazwiska i stanowiska służbowego.

W sytuacji, gdy załączniki do niej nie zawierają podpisu, nie można uznać, że decyzja WZ  jest prawidłowa. W przypadku zaskarżenia takiej decyzji odwołaniem, organ II instancji powinien uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Co w przypadku taka decyzja stała się ostateczna? Czy może być to podstawa do stwierdzenia nieważności warunków zabudowy?

Na to pytanie odpowiedział Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 21 czerwca 2007 r., sygn. akt II OSK 920/06:

Rozpatrując kwestię podpisu na załączniku graficznym, stanowiącym integralną część decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w kontekście wady kwalifikowanej stanowiącej rażące naruszenie prawa skutkujące nieważnością decyzji (art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.) należy stwierdzić, iż sam brak podpisu na załączniku nie stanowi rażącego naruszenia art. 107 § 1 k.p.a. Przepis art. 107 § 1 k.p.a. reguluje przede wszystkim kwestię podpisu na decyzji jako jej niezbędnego składnika. Podpis jest przesłanką istnienia decyzji. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu odsyła w swojej treści do załącznika graficznego, który winien być opisany w sposób nie budzący żadnych wątpliwości co do jego związku z decyzją. W tym przypadku to decyzja określa jaki dokument stanowi jej załącznik, a nie odwrotnie. Załącznik powinien zaś być tak opisany, aby nie powstawały wątpliwości co do jego związku z określoną decyzją. W rozpatrywanej sprawie dwie mapki zostały opisane jako załączniki do decyzji nr 80/03. Brak podpisu Wójta Gminy M. na jednym bądź obu dokumentach nie stanowi sam w sobie rażącego naruszenia prawa skutkującego stwierdzeniem z tego powodu nieważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Brak jedynie podpisu organu wydającego decyzję na załączniku graficznym przy istniejących pozostałych adnotacjach pozwala zidentyfikować dokument jako załącznik do konkretnej decyzji. Zatem niepodpisanie adnotacji poczynionej na załączniku może być oceniane w kategoriach naruszenia prawa, które jednakże nie będzie naruszeniem kwalifikowanym, o którym mowa w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.

Iwo Fisz

Iwo Fisz

Specjalizuję się w prawie administracyjnym. Doradzam w zakresie gospodarki nieruchomościami, zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony przyrody i środowiska.

Podobne artykuły
310-metrowy wieżowiec w Warszawie

Komentarz do tego wpisu post

  1. […] jednym z poprzednich wpisów pt. Podpisanie załączników do decyzji o warunkach zabudowy pisałem, że załączniki do decyzji stanowią jej integralną i muszą być podpisane tak, jak […]

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *