Prawo pierwokupu nieruchomości leśnych

Iwo Fisz        25 września 2016        Komentarze (0)

W poprzednim wpisie opowiadałem o istniejących od 30 kwietnia 2016 r. ograniczeniach w obrocie nieruchomościami leśnymi. Przepisy tego dotyczące nie są tak surowe jak w przypadku nieruchomości rolnych, ale i tak trzeba się z nimi liczyć planując transakcję.

Dziś chciałbym opowiedzieć o tym, jak prawo pierwokupu nieruchomości leśnej jest wykonywane.

Nieruchomość, której dotyczy prawo pierwokupu, może być sprzedana osobie trzeciej tylko pod warunkiem, że uprawniony – czyli Lasy Państwowe, reprezentujące Skarb Państwa – nie wykona prawa pierwokupu.

W przypadku prawa pierwokupu zawierane są więc 2 umowy – warunkowa, po której zawiadamia się o możliwości wykonania prawa pierwokupu, i – jeśli prawo to nie zostało wykonane – definitywna, która dopiero skutkuje przeniesieniem własności nieruchomości.

Po zawarciu warunkowej umowy sprzedaży, notariusz zawiadamia o jej treści notariusz niezwłocznie zawiadamia nadleśniczego właściwego ze względu na miejsce położenia gruntu. Jeśli nadleśniczy  stwierdzi zasadność nabycia gruntu, to kieruje on pisemny wniosek o wyrażenie zgody na nabycie tego gruntu do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, za pośrednictwem właściwego dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wyraża, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku nadleśniczego, zgodę na nabycie gruntu na rzecz Skarbu Państwa lub odmawia wyrażenia takiej zgody. W przypadku wyrażenia zgody, jest ona podstawą dla złożenia oświadczenia o wykonaniu prawa pierwokupu.

Oświadczenie takie składane jest w formie aktu notarialnego u notariusza, który zawiadomił o treści umowy sprzedaży. W przypadku gdyby złożenie oświadczenia u tego notariusza było niemożliwe lub napotykało poważne trudności, może być ono złożone u innego notariusza.

Prawo pierwokupu nieruchomości leśnej może być wykonane w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez nadleśniczego  zawiadomienia o treści umowy.

Jeśli Lasy Państwowe z tego prawa skorzystają, to do skutku dochodzi umowa sprzedaży tej samej treści, co umowa zawarta przez zobowiązanego z osobą trzecią, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Jednakże postanowienia umowy z osobą trzecią, mające na celu udaremnienie prawa pierwokupu, są względem Skarbu Państwa-Lasów Państwowych bezskuteczne.

Jeśli Lasy Państwowe nie skorzystają z prawa pierwokupu (zawiadomi o niekorzystaniu z tego prawa lub gdy upłynie termin na wykonanie prawa pierwokupu), możliwe jest zawarcie umowy definitywnej. Na skutek jej zawarcia, dochodzi do przeniesienia własności nieruchomości.

Iwo Fisz

zdjęcie: https://www.pexels.com/photo/street-tree-nature-wallpaper-52599/, CC0 License

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: