Prawo pierwokupu nieruchomości leśnych

W poprzednim wpisie opowiadałem o istniejących od 30 kwietnia 2016 r. ograniczeniach w obrocie nieruchomościami leśnymi. Przepisy tego dotyczące nie są tak surowe jak w przypadku nieruchomości rolnych, ale i tak trzeba się z nimi liczyć planując transakcję.

Dziś chciałbym opowiedzieć o tym, jak prawo pierwokupu nieruchomości leśnej jest wykonywane.

Nieruchomość, której dotyczy prawo pierwokupu, może być sprzedana osobie trzeciej tylko pod warunkiem, że uprawniony – czyli Lasy Państwowe, reprezentujące Skarb Państwa – nie wykona prawa pierwokupu.

W przypadku prawa pierwokupu zawierane są więc 2 umowy – warunkowa, po której zawiadamia się o możliwości wykonania prawa pierwokupu, i – jeśli prawo to nie zostało wykonane – definitywna, która dopiero skutkuje przeniesieniem własności nieruchomości.

Po zawarciu warunkowej umowy sprzedaży, notariusz zawiadamia o jej treści notariusz niezwłocznie zawiadamia nadleśniczego właściwego ze względu na miejsce położenia gruntu. Jeśli nadleśniczy  stwierdzi zasadność nabycia gruntu, to kieruje on pisemny wniosek o wyrażenie zgody na nabycie tego gruntu do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, za pośrednictwem właściwego dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wyraża, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku nadleśniczego, zgodę na nabycie gruntu na rzecz Skarbu Państwa lub odmawia wyrażenia takiej zgody. W przypadku wyrażenia zgody, jest ona podstawą dla złożenia oświadczenia o wykonaniu prawa pierwokupu.

Oświadczenie takie składane jest w formie aktu notarialnego u notariusza, który zawiadomił o treści umowy sprzedaży. W przypadku gdyby złożenie oświadczenia u tego notariusza było niemożliwe lub napotykało poważne trudności, może być ono złożone u innego notariusza.

Prawo pierwokupu nieruchomości leśnej może być wykonane w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez nadleśniczego  zawiadomienia o treści umowy.

Jeśli Lasy Państwowe z tego prawa skorzystają, to do skutku dochodzi umowa sprzedaży tej samej treści, co umowa zawarta przez zobowiązanego z osobą trzecią, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Jednakże postanowienia umowy z osobą trzecią, mające na celu udaremnienie prawa pierwokupu, są względem Skarbu Państwa-Lasów Państwowych bezskuteczne.

Jeśli Lasy Państwowe nie skorzystają z prawa pierwokupu (zawiadomi o niekorzystaniu z tego prawa lub gdy upłynie termin na wykonanie prawa pierwokupu), możliwe jest zawarcie umowy definitywnej. Na skutek jej zawarcia, dochodzi do przeniesienia własności nieruchomości.

Iwo Fisz

zdjęcie: https://www.pexels.com/photo/street-tree-nature-wallpaper-52599/, CC0 License

 

Iwo Fisz

Specjalizuję się w prawie administracyjnym. Doradzam w zakresie gospodarki nieruchomościami, zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony przyrody i środowiska.

Podobne artykuły

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *