Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

13 lipca 2012 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw, która zmienia m.in. ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu „Celem projektowanej ustawy jest wprowadzenie do systemu prawa rozwiązań pozwalających na sprawne i skuteczne inicjowanie oraz przygotowywanie decyzji strategicznych, przede wszystkim w zakresie polityki przestrzennej i polityki miejskiej, a tym samym sprawne prowadzenie spójnej polityki rozwoju w Polsce”.

Art. 26 ustawy zmieniającej wprowadza zmiany w m.in. art. 8 ust. 1 i 2,  art. 10 ust. 4, art. 16 ust. 2,  art. 40, art. 41 ust. 1 pkt 7, art. 61 ust. 6 i art. 67 ust. 2 i 3, gdzie zmienia się określenie ministra. Ponadto, zmienia się art. 45 u.p.z.p., który otrzymuje brzmienie:

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa podlega okresowej ocenie. Zarząd województwa, co najmniej raz w czasie kadencji sejmiku, dokonuje przeglądu zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, opracowuje raport o jego stanie w zakresie określonym w art. 39 ust. 3 oraz sporządza ocenę realizacji inwestycji, o których mowa w art. 39 ust. 5, podlegającą zaopiniowaniu przez wojewódzką komisję urbanistyczno-architektoniczną. Wyniki tego przeglądu oraz raport jest przedstawiany sejmikowi województwa oraz przekazywany do wiadomości ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego.

i art. 46 u.p.z.p.:

Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego:

1) koordynuje zgodność planów zagospodarowania przestrzennego województw z koncepcją przestrzennego zagospodarowania kraju;

2) koordynuje współpracę transgraniczną i przygraniczną w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego;

3) przygotowuje okresowe raporty o stanie zagospodarowania przestrzennego kraju.

Ustawa przewiduje dodanie art. 47a u.p.z.p.

Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego dokonuje, w zakresie kształtowania ładu przestrzennego, przeglądu i analizy zasad, sposobu, a także warunków funkcjonowania instytucji, procedur i instrumentów oraz przedkłada Radzie Ministrów propozycje zmian, uwzględniając w szczególności koncepcję przestrzennego zagospodarowania kraju.

a także zmianę art. 49 u.p.z.p. – uchylenie ustępu 1 i zmianę brzmienia ustępu 2 na:

Ministrowie i centralne organy administracji rządowej występują do marszałka właściwego województwa z wnioskiem o wprowadzenie programu do planu zagospodarowania przestrzennego województwa.

Tekst całej ustawy przeczytasz tutaj, a ze stanem prac legislacyjnych można zapoznać się tutaj.

Iwo Fisz

Iwo Fisz

Specjalizuję się w prawie administracyjnym. Doradzam w zakresie gospodarki nieruchomościami, zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony przyrody i środowiska.

Podobne artykuły

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *