Przetarg na warunki zabudowy…

… a mówiąc precyzyjniej, na opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na wydawanie warunków zabudowy trzeba patrzeć nie tylko z perspektywy wnioskodawcy i możliwości zagospodarowania terenu. Wydawanie warunków zabudowy, jako część gospodarki planistycznej gminy, to codzienna działalność organów gminy. Ktoś te zadania musi realizować.

Ponieważ przepis art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nakazuje, że:

Sporządzenie projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy powierza się osobie wpisanej na listę izby samorządu zawodowego urbanistów albo architektów.

to organ ma wybór – albo zatrudni osobę z odpowiednimi uprawnieniami, albo zleci wykonywanie tych prac podmiotowi zewnętrznemu. W tym drugim przypadku, wydawanie warunków zabudowy może wiązać się z koniecznością przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych.

Przykładem tego jest Gmina Deszczno w województwie lubuskim i ogłoszenie numer 443216 – 2011 z 30 grudnia 2011 r. ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego.

W ogłoszeniu  zamawiający szacuje, że w 2012 r. w gminie będzie trzeba opracować 260 projektów decyzji o WZ i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz 40 projektów zmian decyzji. Jest to zatem znaczna ilość decyzji, biorąc pod uwagę, że gmina liczy 168 km2 i jest zamieszkała przez nieco ponad 7.000 mieszkańców. 

Osoba, która chce brać udział w przetargu, musi spełnić konkretne wymagania:

Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia jeżeli wykonawca wykaże iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, łącznie opracował min. 300 projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu o wartości usług łącznie na kwotę min. 100 000 zł brutto, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorów, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Gmina zatem serio traktuje realizację tego zadania. Nic dziwnego, błędne posunięcia w planowaniu przestrzennym mogą drogo kosztować i stanowić poważne obciążenie dla budżetu gminy.


Iwo Fisz

Specjalizuję się w prawie administracyjnym. Doradzam w zakresie gospodarki nieruchomościami, zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony przyrody i środowiska.

Podobne artykuły
310-metrowy wieżowiec w Warszawie

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *