Przetarg na warunki zabudowy…

Iwo Fisz        02 stycznia 2012        Komentarze (0)

… a mówiąc precyzyjniej, na opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na wydawanie warunków zabudowy trzeba patrzeć nie tylko z perspektywy wnioskodawcy i możliwości zagospodarowania terenu. Wydawanie warunków zabudowy, jako część gospodarki planistycznej gminy, to codzienna działalność organów gminy. Ktoś te zadania musi realizować.

Ponieważ przepis art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nakazuje, że:

Sporządzenie projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy powierza się osobie wpisanej na listę izby samorządu zawodowego urbanistów albo architektów.

to organ ma wybór – albo zatrudni osobę z odpowiednimi uprawnieniami, albo zleci wykonywanie tych prac podmiotowi zewnętrznemu. W tym drugim przypadku, wydawanie warunków zabudowy może wiązać się z koniecznością przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych.

Przykładem tego jest Gmina Deszczno w województwie lubuskim i ogłoszenie numer 443216 – 2011 z 30 grudnia 2011 r. ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego.

W ogłoszeniu  zamawiający szacuje, że w 2012 r. w gminie będzie trzeba opracować 260 projektów decyzji o WZ i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz 40 projektów zmian decyzji. Jest to zatem znaczna ilość decyzji, biorąc pod uwagę, że gmina liczy 168 km2 i jest zamieszkała przez nieco ponad 7.000 mieszkańców. 

Osoba, która chce brać udział w przetargu, musi spełnić konkretne wymagania:

Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia jeżeli wykonawca wykaże iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, łącznie opracował min. 300 projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu o wartości usług łącznie na kwotę min. 100 000 zł brutto, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorów, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Gmina zatem serio traktuje realizację tego zadania. Nic dziwnego, błędne posunięcia w planowaniu przestrzennym mogą drogo kosztować i stanowić poważne obciążenie dla budżetu gminy.


{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: