Dotacje unijne – oryginały nie są konieczne

Iwo Fisz        16 maja 2011        Komentarze (0)

W poprzednim wpisie przedstawiłem sformalizowane wymogi dotyczące dokumentacji dołączanej do skargi do WSA na ocenę projektu w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego.

Dziś odniosę się do postanowienia NSA z dnia 5 kwietnia 2011 r., wydanego w sprawie rozpoznanej pod sygnaturą II GSK 459/11, które dotyczy właśnie tej problematyki. Na etapie skargi do WSA w Bydgoszczy, skarżący załączył do skargi m.in. wydruk wniosku z generatora, niepodpisany przez nikogo ani nie potwierdzony za zgodność oraz kserokopię informacji organu z 31 sierpnia 2010 r. w przedmiocie oceny wniosku. WSA uznał, że skarga jest niekompletna i pozostawił ją bez rozpatrzenia, bez wzywania strony do uzupełnienia braków. Przed WSA strona nie była profesjonalnie reprezentowana.

Takie rozumowanie, formalistyczne i niekorzystne dla skarżących, było prezentowane również w wielu innych orzeczeniach WSA.

Ubiegający się o dotację złożył od skargę kasacyjną od postanowienia WSA. NSA przyznał skarżącemu rację i uchylił zaskarżone orzeczenie. NSA stwierdził, że:

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego przyjąć trzeba, że składana przez stronę skarżącą kompletna dokumentacja ma mieć formę wiarygodną. Jeżeli Sąd poweźmie wątpliwości, co do wiarygodności dokumentów i uzna, że uniemożliwia to nadanie sprawie prawidłowego biegu, to może zastosować art. 48 p.p.s.a. Dołączenie kompletnej dokumentacji sprawy w postaci kserokopii niepoświadczonych za zgodność jest brakiem formalnym, który może być uzupełniony, bowiem nie przeszkadza w opracowywaniu sprawy. Sąd powinien wezwać do jego niezwłocznego uzupełnienia, które powinno nastąpić najpóźniej przed wydaniem rozstrzygnięcia. Sąd w składzie orzekającym w sprawie niniejszej reprezentuje pogląd, że wszystkie składane dokumenty mogą mieć formę kopii, a w razie ich nieuwierzytelnienia, brak ten może być usunięty w toku postępowania sądowego. (…) kopie dokumentów pochodzące od strony, jak również pism organu kierowanych do strony, może uwierzytelnić sama strona…

To ważne orzeczenie, przemawiające za bardziej liberalną i lepiej przystającą do warunków obrotu interpretacją przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Sąd administracyjny powinien dysponować taką samą, a niekoniecznie tą samą dokumentacją, którą dysponował organ oceniający wniosek.

Ponadto, jeśliby przyjąć, że trzeba złożyć oryginał wniosku, to trzeba pamiętać o tym, że “oryginał” wniosku jest jeden – znajduje się w organie. Strona może mieć co najwyżej podpisany przez siebie odpis z prezentatą. Wymóg złożenia oryginału mógłby być niemożliwy do spełnienia w ciągu 14 dni na złożenie skargi.

Projekty przywidują różne wymogi co do postaci dokumentów składanych wraz z wnioskiem – np. projekt może przewidywać, że decyzję o warunkach zabudowy może uwierzytelnić sam wnioskodawca. Rygorystyczna wykładnia nakazywałaby uznać, że taki dokument nie jest wystarczający przed sądem administracyjnym. Tylko jaki byłby w tym cel  – skoro wystarcza to przy ocenie projektu, to dlaczego nie miałoby wystarczać przy kontroli tej oceny?

Przeczytaj postanowienie NSA.

Przeczytaj postanowienie WSA w Bydgoszczy.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: