Obszar przestrzeni publicznej w miejscowym planie

Iwo Fisz        26 czerwca 2012        Komentarze (0)

Każdy plan miejscowy musi zawiera elementy, które ustawodawca uznał za tak ważne, że ujęcie ich w planie jest obowiązkowe. Katalog tych elementów określa art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wśród nich są: zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, stawki procentowe, na podstawie których ustala się rentę planistyczną czy szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.

Jednym z elementów obligatoryjnych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest określenie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

Czym jest obszar przestrzeni publicznej? Odpowiedź na to pytanie zawiera art. pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z którym jest to

obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, określony w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Definicja ta jest mocno niedookreślona – trudno bowiem określić, jak obszar sprzyja nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego położenie.

Uszczegółowienie zapisów ustawowych zawiera rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164, poz. 1587), które w par. 4 ust. 5 stanowi, że:

Ustala się następujące wymogi dotyczące stosowania standardów przy zapisywaniu ustaleń projektu tekstu planu miejscowego:

ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych powinny zawierać w szczególności określenie zasad umieszczania w przestrzeni publicznej obiektów małej architektury, nośników reklamowych, tymczasowych obiektów usługowo-handlowych, urządzeń technicznych i zieleni, w tym określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w zagospodarowaniu terenów

Rozporządzenie zawiera też szczególną regulację co do skali mapy przy przestrzeniach publicznych, zezwalając na ich sporządzanie w skali 1:500, zamiast 1:2000 (par. 6 ust. 2 rozporządzenia).

Iwo Fisz

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: