Renta planistyczna nie zależy od możliwości zabudowy działki

Iwo Fisz        14 lutego 2012        Komentarze (1)

Dziś kilka słów o wyroku WSA w Gliwicach z 2 grudnia 2011 r., sygn. akt II SA/Gl 587/11, którego tematem jest renta planistyczna (określana też jako opłata planistyczna lub podatek planistyczny).

Najpierw przepis:

Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Opłata ta jest dochodem własnym gminy. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości (art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Sprawa dotyczy nieruchomości, wobec której organ administracyjny – Burmistrz – stwierdził, że zgodnie z planem miejscowym, który wszedł w życie, działka nr “1”  zlokalizowana w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – symbol E2.8MN. Dla jednostki tej plan przyjął stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty – renty planistycznej w wysokości określonej w miejscowym planie.

W okresie, gdy nieruchomość nie była objęta planem, działka nie była użytkowana rolniczo (stary plan przewidywał tereny rolne, w ewidencji R Klasa V), lecz wykorzystywana w celach rekreacyjnych. Na działce tej w okresie letnim biwakowano, urządzone było miejsce na grill, palono ogniska, natomiast nie była ona zabudowana.

Po wejściu w życie “nowego” miejscowego planu i zbyciu nieruchomości, w postępowaniu administracyjnym rzeczoznawca obliczył szacunkową wartość rynkową nieruchomości dla terenu przeznaczonego pod zabudowę i wartość tej nieruchomości w okresie bezplanowym, przy przyjęciu że była ona wykorzystywana jako teren rekreacyjny. W efekcie porównania tych wartości, Burmistrz wymierzył opłatę jednorazową, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W wyniku wniesienia odwołania, SKO utrzymało zaskarżoną decyzję w mocy.

W wyniku zaskarżenia decyzji SKO do WSA, wydany został wyrok, w którym stwierdzono m.in., że:

sam fakt, iż z uwagi na parametry działki nie jest możliwe wybudowanie na niej domu mieszkalnego pozostaje bez wpływu na ustalenie opłaty planistycznej. W tej kwestii wypowiedział się tut. Sąd w prawomocnym wyroku z dnia 26 sierpnia 2010 r. (…) w powołanym wyroku wyrażony został pogląd, w myśl którego “obecna” wartość nieruchomości jest ustalana z uwzględnieniem przeznaczenia nieruchomości w uchwalonym planie. Plan ten przewidział dla działki możliwość zabudowy jednorodzinnej z działalnością gospodarczą i dopuścił zabudowę indywidualną rekreacyjną – zabudowę letniskową. Nie może więc budzić wątpliwości, że wartość nieruchomości wzrosła w stosunku do okresu gdy działka była wykorzystywana jako rekreacyjna (na gruntach rolnych), niezabudowana. Istotnie działka posiada niewielkie rozmiary i niekorzystny kształt (trójkąt), jednak ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu łączy rentę planistyczną ze wzrostem wartości nieruchomości wywołanym przeznaczeniem działki, a nie możliwością jej zabudowy wynikającą z przepisów budowlanych.

WSA w Gliwicach wypowiedział może myśl nie o przełomowym charakterze, ale istotną – o rencie planistycznej decyduje zmiana wartości nieruchomości, a nie możliwość jej zabudowy. Zabudowanie nieruchomości jest przecież tylko jednym z możliwych sposobów zagospodarowania.

Tytułem przykładu, można powiedzieć, że właściciel nieruchomości, na której są pokłady kruszywa, raczej nie ucieszyłby się ze wprowadzenia/zmiany miejscowego planu, którt pozwalałby na budownictwo mieszkaniowe, ale zakazywał wydobycia

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

{ 1 trackback }

Poprzedni wpis:

Następny wpis: