Uzgodnienie warunków zabudowy z Państwową Inspekcją Sanitarną

Iwo Fisz        13 stycznia 2012        Komentarze (1)

Wydanie decyzji WZ musi by poprzedzone rozmaitymi uzgodnieniami. Uzgodnienie warunków zabudowy oznacza w istocie, że organ inny niż ten, który prowadzi postępowanie, przedstawia swoje stanowisko co do projektu decyzji. Katalog przypadków, kiedy należy dokonać uzgodnień zawiera art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (stosowany na podstawie art. 64 ust. 1 tej ustawy). Będę go szczegółowo opisywał w kolejnych postach.

Dziś chciałbym zająć się uzgodnieniem projektu decyzji o WZ z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że decyzja o WZ nie musi być uzgadniana z Sanepidem. Art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie mówi o uzgodnieniu warunków zabudowy z Inspekcją Sanitarną.

Sytuację komplikuje przepis art. 3 pkt 1a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity z dnia 31 sierpnia 2011 r. (Dz.U. Nr 212, poz. 1263 ze zm.) stanowi, że

Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego należy w szczególności: (…) uzgadnianie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.

Istnieją zatem dwie możliwości interpretacji:  konieczność dokonania uzgodnienia wynika samodzielnie z przepisu art. 3 ust. 1a ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, albo przepis ten ma jedynie charakter kompetencyjny i, aby mógł być zastosowany, potrzebny jest przepis szczególny, który nakazuje uzgodnienie warunków zabudowy z Sanepidem.

Uważam, że trafne jest stanowisko drugie. Systematyka ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wymaga, aby wymogi dotyczące uzgodnień były zgromadzone w jednej jednostce redakcyjnej ustawy.

Ponadto, jeśliby przyjąć, że art. 3 ust. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej stanowi samodzielną podstawę uzgodnienia, to powstałby wyjątek wobec postępowań w sprawie wszystkich innych uzgodnień. Mianowicie, art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi, że:

Uzgodnień, o których mowa w ust. 4, dokonuje się w trybie art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że zażalenie przysługuje wyłącznie inwestorowi. W przypadku niezajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie – uzgodnienie uważa się za dokonane.

Przepis ten nie obejmuje zatem art. 3 ust. 1 ustawy o Sanepidzie. Oznaczałoby to, że wszystkie strony postępowania mogą skarżyć zażaleniem postanowienie organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a pozostałe postanowienia może skarżyć tylko inwestor (wnioskodawca). Tworzyłoby to trudny to zaakceptowania wyjątek od zasady.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

{ 1 trackback }

Poprzedni wpis:

Następny wpis: