Pas eksploatacyjny dla urządzeń przesyłowych

Iwo Fisz        14 maja 2012        6 komentarzy

Na tym blogu piszę przede wszystkim o regulacjach planistycznych, które dotyczą wznoszenia budynków. Tym razem, tematem wpisu będą urządzenia przesyłowe – urządzenia służące do przesyłania m.in. energii elektrycznej, gazu, wody czy pary.

Image: puttsk / FreeDigitalPhotos.net

Urządzenia przesyłowe wymagają m.i.n konserwacji, dla której potrzebny jest swobodny dostęp do urządzeń. Z tego powodu, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego może zawierać zapis o strefie wydzielonej dla istniejących urządzeń –  zazwyczaj obowiązuje tam zakaz zabudowy i zakaz dokonywania nasadzeń.

Planiści różnie określają ten obszar o szczególnych zasadach zagospodarowania – pas technologiczny, strefa techniczna, strefa bezpieczeństwa, pas eksploatacyjny.

Sytuacja komplikuje się, gdy urządzenia się zmieniają, a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pozostaje taki sam. Modernizacja urządzeń sprawia, że pas technologiczny nie musi być tak duży, jak przed modernizacją. Naturalnie, właściciel nieruchomości chciałby zagospodarować “dodatkowy” obszar swojej działki.

Pojawia się problem – przedsiębiorca przesyłowy jest gotów się zgodzić na zmniejszenie pasa technologicznego (w ten sposób korzysta on z mniejszej powierzchni działki, a zatem – mniej musi zapłacić za to właścicielowi), ale… na przeszkodzi stoi miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, gdzie wpisano pas technologicznych wg starych wymogów.

Co zrobić? Sytuacja jest patowa i bez dobrej woli gminy taką może pozostać. Sama zgoda przedsiębiorcy przesyłowego nie uchyla zastosowania postanowień miejscowego planu.

A zmiana planu kosztuje

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o problematyce urządzeń przesyłowych (np. interesują się korytarze przesyłowe), zajrzyj na blog Przesył energii. Iwo Fisz

Obrazek/Image: puttsk / FreeDigitalPhotos.net

{ 6 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Katarzyna Wrzesień 5, 2013 o 11:05

Panie Iwo
W mojej gminie od kilku lat jest tworzony mpzp. Czy orientuje się Pan może, czy informacje zawarte w tym opracowywanym planie stanowią informację publiczną której udostępnienia mogę się domagać? Prace nad planem nie są zakończone, plan nie został wyłożony do konsultacji. Posiadam nieoficjalne informacje o tym, ze w planie ma się pojawić pas technologiczny dla istniejącej linii energetycznej oraz że będzie on szerokości takiej jakiej zażądał Zakład Energetyczny w korespondencji z gminą. Jestem w trakcie sprawy sądowej o ustanowienie służebności przesyłu i bardzo cenne, zapewne decydujące dla wysokości wynagrodzenia, byłoby dla mnie potwierdzenie takich informacji… Jednak nie wiem, czy gmina mi takiej informacji udzieli “po dobroci” – zastanawiam się więc, czy mogę udzielenia tej informacji zażądać w trybie dostępu do informacji publicznej. Bardzo proszę o odpowiedź, pozdrawiam.

Odpowiedz

Iwo Fisz Wrzesień 5, 2013 o 11:12

Pani Katarzyno! Jeśli w toku jest postępowanie sądowe, to może Pani złożyć wniosek dowodowy o to, aby sąd zwrócił się do wójta o nadesłanie tego pisma i przeprowadzenie dowodu z nadesłanego dokumentu. W przypadku wniosku w trybie dostępu do informacji publicznej dokument mógłby zostać zanonimizowany np. poprzez usunięcie z niego numerów działek i jego przydatność w postępowaniu mogłaby być mniejsza. Jeśli o dokument zwróci się sąd, to wójt nie będzie go anonimizował.

Odpowiedz

Katarzyna Wrzesień 6, 2013 o 20:17

Dziękuję za radę, zamierzam z niej skorzystać – tyle, ze najpierw jednak wystąpię o te informację do UM (bo jak rozumiem mogę to zrobić) niechby i były zanonimozowane, bylebym wcześniej wiedziała co w tych pismach jest i czy aby na pewno jest to dla mnie korzystne… Zgodnie z prawniczą zasadą: nie pytać świadka o nic na co nie zna się odpowiedzi:)
Pozdrawiam serdecznie

Odpowiedz

MARIA Maj 6, 2014 o 14:01

Prosze o waszą interpretację-pasie technologicznym napowietrznej linii 110kV

należy przez to rozumieć pas
terenu wyznaczony w odległości 19m od osi linii w każdą stronę, w którym
obowiązuje ograniczona swoboda zabudowy i użytkowania terenu-INTERESUJE MNIE TERMIN OGRANICZONA SWOBODA ZABUDOWY

w zasięgu pasa technologicznego napowie
trznej linii elektroenergetycznej 110kV
ustala się:
a)
zakaz lokalizowania budynków mieszkalnych lub innych przeznaczonych na stały
pobyt ludzi w przypadku wystąpienia przekroczeń dopuszczalnego poziomu
promieniowania elektromagnetycznego,
b)
zakaz lokalizacji obiektów i urządzeń o wysokości przekraczających 6 m,
c)
zakaz sadzenia drzew w odległości 6 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu;

CZY MYLĘ SIĘ MYŚLĄC ,ŻE MOGĘ ZABUDOWAĆ NIERUCHOMOŚC W PASIE TECHNOLOGICZNYM JEŻELI WYS.BUDYNKU NIE PRZEKROCZY 6M I JEŻELI UDOWODNIĘ-UDOKUMENTUJĘ, ZLECĘ AKTUALNY POMIAR PROMIENIOWANIA , KTÓRY WYKAŻE BRAK PRZEKROCZENIA NORMY???

Odpowiedz

Iwo Fisz Maj 7, 2014 o 07:45

Z treści planu miejscowego wynika, że można budować w odległości nie bliższej niż 6 m oraz jeśli nie ma przekroczenia wartości promieniowania.

Proszę zwrócić uwagę,że istnieją przepisy odrębne, które mogą mieć zastosowanie w Pani sprawie – § 77 pkt 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003, nr 169, poz. 1650, ze zm.), który stanowi, że niedopuszczalne jest składowanie materiałów bezpośrednio pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi lub w odległości mniejszej (licząc w poziomie od skrajnych przewodów) niż 15 m od linii wysokiego napięcia powyżej 30 kV oraz § 55 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401, ze zm.), zgodnie z którym nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż 15 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nieprzekraczającym 110 kV.

Jeśli jest Pani zainteresowana szczegółami dotyczącymi urządzeń przesyłowych, to polecam stronę przesył-energii.pl, znajdzie tam Pani bardzo wiele przydatnych informacji i wskazówek na ten temat.

Odpowiedz

MARIA Maj 7, 2014 o 08:14

Dziękuje bardzo za informacje.Blog Pana Piotra znam od dawna i bardzo sobie cenię.Zastanawiam się jak to jest z tym promieniowaniem ?Kto powinien to ustalić?

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: