Renta planistyczna – odsetki i termin płatności

Iwo Fisz        09 stycznia 2013        12 komentarzy

W poprzednich wpisać pt. Renta planistyczna bez odsetek i Nowe publikacje pisałem o stanowisku NSA, że decyzja o nałożeniu renty planistycznej nie może obejmować takich kwestii, jako termin płatności renty planistycznej i odsetki.

Powyższy pogląd, wyrażony przez NSA w wyroku z 21 czerwca 2012 r.,  II OSK 606/11, został następnie przyjęty w poniższych orzeczeniach:

  1. wyrok WSA w Lublinie z 11 października 2012 r. – II SA/Lu 634/12 
  2. wyrok WSA w Lublinie z 25 września 2012 r. – II SA/Lu 664/12
  3. wyrok WSA w Lublinie z 7 sierpnia 2012 r. – II SA/Lu 421/12 

Linia orzecznicza kształtuje się zatem jednolicie i – o ile stanowisko sądów administracyjnych się nie zmieni – to będzie można mówić o tym, że jest ona ugruntowana.

Iwo Fisz

{ 11 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Zbyszek Niemczewski Styczeń 11, 2013 o 08:46

Skoro ugruntowuje się opisane przez Pana i w wyroku II OSK 606/11 stanowisko orzecznictwa w sprawie określania terminu zapłaty oraz ewentualnych odsetek za zwłokę dla zobowiązań właścicieli nieruchomości z tytułu renty planistycznej jak postrzega Pan możliwość egzekucji tej daniny w przypadku prawomocnego zakończenia postępowania?

Odpowiedz

Iwo Fisz Styczeń 11, 2013 o 10:10

Panie Zbyszku!
Nie ma podstaw dla orzekania o odsetkach i terminie płatności, zatem decyzja nakładająca opłatę planistyczną jest dotknięta wadą nieważności (art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.) – strona powinna bronić się wnioskiem o stwierdzenie nieważności decyzji.

Odpowiedz

Barbara Styczeń 14, 2013 o 10:25

A jak to wygląda w przypadku opłaty adiacenckiej (od podziału)? Czy w tym przypadku są podstawy prawne do ustalenia terminu zapłaty i naliczania odsetek i czy w związku z tym można wnosić o stwierdzenie nieważności decyzji?

Odpowiedz

Iwo Fisz Styczeń 14, 2013 o 10:41

Pani Barbaro! Na postawie art. 98a ust. 1 zdanie ostatnie ustawy o gospodarce nieruchomościami, do opłaty adiacenckiej z tytułu podziału stosuje się m.in. art. 148 ust. 1 i 2 tej ustawy, któe regulują kwestię terminu płatności i obowiązku zapłaty odsetek:
“1. Obowiązek wnoszenia opłaty adiacenckiej powstaje po upływie 14 dni od dnia, w którym decyzja o ustaleniu opłaty stała się ostateczna. W przypadku rozłożenia opłaty na raty obowiązek ten dotyczy wpłacenia pierwszej raty.
2. Do skutków zwłoki lub opóźnienia w zapłacie opłaty adiacenckiej stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego”.

Odpowiedz

mieszkaniec Styczeń 27, 2014 o 16:43

Szanowny Panie a co w sytuacji gdy posiadam decyzję stwierdzającą nieważność decyzji Wota gminy w części dotyczącej odsetek oraz terminu zapłaty opłaty planistycznej a została ona juz pobrana przez gminę w drodze egzekucji. Odsetki zostały przez urząd zwrócone . Natomiast skoro brak terminu do zapłaty renty planistycznej to czy można ubiega się o jej zwrot jeżeli została pobrana “pod przymuse”

Odpowiedz

Iwo Fisz | Blog o zagospodarowaniu przestrzennym Styczeń 27, 2014 o 20:48

Nie. Renta planistyczna jest płatna z momentem, gdy decyzja stała się ostateczna.

Odpowiedz

Ondraszek Grudzień 18, 2014 o 12:27

Czy zatem należy przyjąć, że od daty uprawomocnienia się decyzji (w zasadzie od dnia następującego po tym dniu) zasadne jest naliczanie odsetek?
Pozdrawiam
Ondraszek

Odpowiedz

Iwo Fisz Grudzień 18, 2014 o 15:57

Można bronić poglądu,że odsetki liczy się od dnia po uostatecznieniu się decyzji, ale chyba przeważa pogląd, że odsetek się nie pobiera.

Odpowiedz

jan Grudzień 18, 2014 o 20:01

Ale czy przypadkiem renta planistycznej nie jest niepodatkowa należnościa budżetowa o charakterze publiczno-prawnym, gdzie mają zastosowanie przepisy ustawy o finansach publicznych, dokładnie art.60???

Odpowiedz

Iwo Fisz | Blog o zagospodarowaniu przestrzennym Grudzień 18, 2014 o 20:38

Moim zdaniem – tak, jest. Praktyczne implikacje takiego pogląd są jednak sporne, zwłaszcza jeśli chodzi o zakres stosowania odpowiednio działu III Ordynacji podatkowej.

Odpowiedz

jan Grudzień 18, 2014 o 20:55

Spornych jest cały system przepisów prawa, dlatego też czasami nie ma co doszukiwać się dodatkowych ideologii.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

{ 1 trackback }

Poprzedni wpis:

Następny wpis: